PRINTBARE VERSIE

Deel 2

WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING?
ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE - DEEL 3

DE (ONGEWILDE) CONSTRUCTIE VAN DE GRIJZE (MENS)

(Ook te lezen als een fantastisch wetenschappelijke fictie)

Door: Kees Deckers

Augustus 2012


In twee eerdere artikelen, getiteld: "Waarom willen de BuitenAardsen geheimhouding? Zelfde verhaal - Andere visie" deel 1 en deel 2, ben ik ingegaan op een door Paul Harmans vertaald deel van het onderzoek en de bevindingen van de Noord-Amerikaanse professor en historicus van de 20ste eeuwse Noord-Amerikaanse geschiedenis en cultuur, David Michael Jacobs. Volgens Jacobs vindt er al lange tijd een ontvoerings- en voortplantingsproject plaats door BuitenAardsen, de zogenaamde Grijzen. Een project waarin mensen worden ontvoerd om hybride wezens te creëren. Mijn stelling is dat de zogenaamde Grijzen geen BuitenAardsen zijn, maar onze nazaten uit een verre toekomst. Er zijn mijns insziens meer argumenten te vinden voor deze realiteit, dan die van BuitenAardsen die dit ontvoerings-, voortplantings- en hybridisatieproject zouden uitvoeren. In dit artikel kijk ik vooral naar de mogelijke lijnen tussen onze huidige tijd, "hier", en die verre toekomst van de Grijzen, "daar". Kunnen onze hedendaagse wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen leiden tot die verre toekomst, waarin de mens tot een Grijze is ge(d)evolueerd?

Interspecies hybridisatie of intraspecies hybridisatie?
Volgens de Engelstalige Wikipedia stelt Jacobs dat BuitenAardsen, de zogenaamde Grijzen, zich hybridiseren met mensen om mogelijk de planeet Aarde over te nemen:

(...) De afgelopen jaren heeft Jacobs publiek beargumenteerd dat het bewijs van zijn onderzoek (...) aantoont dat buitenaards-menselijke hybriden betrokken zijn in een geheim infiltratieprogramma in de menselijke samenleving, met als mogelijk uiteindelijk doel om de Aarde over te nemen. Hij beweert dat sommigen van zijn onderzoek's subjecten deze hybriden aanleren hoe zich in de menselijke samenleving te mengen, zodat zij niet onderscheiden kunnen worden van mensen, en dat dit wereldwijd gaande is. (...)

Internetreferentie (23-07-12) (Eigen vertaling):
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Michael_Jacobs

Hoewel dit een interessante theorie is, moet dan, mijns inziens, van deze Grijzen gesteld worden, dat ze blijkbaar geen zogenaamd meer geavanceerde beschaving van BuitenAardsen zijn. Want waarom zouden meer geavanceerde wezens zich middels hybridisatie, oftewel de vermenging van soorten, willen veranderen in een nieuw wezen? Een wezen dat niet alleen geen Grijze meer is, maar een compleet nieuwe soort. Een nieuwe soort, dat nota bene zelfs deels gebaseerd is op een minder geavanceerd wezen, de mens. Waarom zouden wezens, die over een veel grotere technologische en wetenschappelijke kennis beschikken, deze merkwaardige vorm van overname van de planeet Aarde toepassen, zoals Jacobs beargumenteert, en niet een andere en veel radicalere? Het is als uitermate vreemd te beschouwen dat een meer geavanceerde beschaving van BuitenAardsen, wezens die het verder geschopt hebben dan wij, zich zelf met ons zou willen vermengen, met de grote kans er daarmee dik op achteruit te gaan. Waarom hebben ze er blijkbaar geen probleem mee om zelf op te houden te bestaan en hun nakomelingen een nieuw gemaakt hybride wezen te laten zijn, met alle gevolgen van dien?

Antwoorden op deze en meer vragen brengen een andere theorie, mijns inziens, als logischer en begrijpelijker naar de voorgrond. Namelijk de theorie dat de Grijzen onze eigen nazaten zijn uit een verre toekomst. Een toekomst waarin hun voortbestaan (en dus de onze) op het spel staat. Om die totale uitroeiing te voorkomen maken zij gebruik van tijdreizen en een zeer veel omvattend project, uitgevoerd in onze tijd, waarin hybridisatie een belangrijke rol speelt. Er is dus geen sprake van een hybridisatie tussen een meer geavanceerde beschaving van BuitenAardsen met ons, mensen. Wat sowieso niet eenvoudig kan zijn vanwege allerlei te verwachten biologische verschillen op zowel heel kleine schaal, het D.N.A. en daar voorbij, als op veel grotere schaal, hybridisering van cellen en van complete organen. Er is sprake van hybridisatie tussen het nieuwste menselijke D.N.A., dat van de Grijzen, en het oude D.N.A., dat van ons. De verschillen tussen een Grijze mens, uit de toekomst, en de huidige mens zijn vrijwel zeker veel kleiner op alle lichaamniveau's, dan tussen een Grijze BuitenAardse, van ver weg uit het universum, en de huidige mens. En, in het geval van een menselijke Grijze is er niet eens sprake van een hybridisatie tussen verschillende soorten, een interspecies hybridisatie, maar van een hybridisatie binnen de eigen soort, een intraspecies hybridisatie. Dat, samen met de angst om op te houden te bestaan, zou verklaren waarom de Grijzen er zelf geen probleem mee hebben om zichzelf "bij te stellen" tot een nieuw wezen. Een wezen dat nog altijd menselijk is.

De veronderstelling van Jacobs klopt in grove lijnen dus wel degelijk. Behalve in het meest essentiële en allereerste feit, de oorsprong van de Grijzen. Daar ligt de crux van het hele verhaal. Ja, het klopt dat er sprake is van "een geheim infiltratieprogramma". En ja, er is sprake van "hybriden". En ja, er is mogelijk zelfs sprake van, dat "deze hybriden aanleren hoe zich in de menselijke samenleving te mengen, zodat zij niet onderscheiden kunnen worden van mensen, en dat dit wereldwijd gaande is". Maar het betreft geen BuitenAardsen. Het betreft onze eigen nazaten uit de toekomst. Zij voeren een project uit. Een project om de toekomst zo te wijzigen dat de totale uitsterving van de mens kan worden voorkomen. Er is dus géén overname van de planeet Aarde gaande door BuitenAardsen. Dat is waar Jacobs conclusie en theorie mank gaat. En dat is hem niet kwalijk te nemen, daar het project waarschijnlijk nog diepere geheimen kent, dan de al bekende min of meer "publieke geheimen" van veel van de U.F.O.-waarnemingen en van veel van de ontvoerings- en laboratoriumexperimenten op grote aantallen mensen.

Stel dat de mensheid in een verre toekomst op het punt staat uit te sterven, zeer waarschijnlijk door eigen toedoen. En stel dat die mensheid dan wel over de wetenschappelijk-technologische kennis beschikt om door de tijd te kunnen reizen. Zou er dan niet, om te proberen te redden wat er te redden valt, gebruik van dat tijdreizen gemaakt worden om op één of meerdere tijdspunten in de geschiedenis projecten uit te voeren? Is het dan niet mogelijk dat één project start in de 20ste eeuw en doorloopt in de 21ste? Een project van hybridisatie tussen de Grijze mens uit die verre toekomst en de huidige mens? Een project dat misschien nog veel meer onderdelen omvat, waarvan we ons momenteel nog niet eens bewust zijn? Het blootleggen van de kernredenen, waarom de Grijzen doen wat zij doen, is mogelijk vele malen complexer dan wij tot nu toe hebben aangenomen en vraagt derhalve veel meer onderzoek. Onderzoek op een wereldwijde schaal. Eén van de redenen zou bijvoorbeeld weleens kunnen zijn het behouden en in de toekomst kunnen continueren van bepaalde bloedlijnen. Alleen gedegen D.N.A.-onderzoek zou dit kunnen ontdekken.

Een wereldwijd project?
Het project, een project om te voorkomen dat de Grijze mens, samen met een groot deel van de flora en fauna van de planeet Aarde, in die verre toekomst zal uitsterven, is mogelijk nog veel meer omvattend, dan alleen het ontvoerings- en voortplantingsprogramma. Het is mogelijk dat het veel verder gaat dan het alleen "hier" ontvoeren van huidige mensen, om met ze te hybridiseren. Het kan een project betreffen, dat niet alleen sleutelt aan de mens zelf, maar ook mogelijk sleutelt aan al het andere op de planeet Aarde. Een project, waarbij de Grijzen wel degelijk mensen van "hier" zullen hebben betrokken, op grond van strenge geheimhouding. Ze zullen mensen hebben betrokken in hun grootschalige project, omdat het voor hen meerdere voordelen oplevert. Ten eerste kan met hulp en steun van mensen uit de huidige tijd op zogenaamd strategische gebieden, zoals de wetenschap, de religie, de politiek, de industriële multinationals en het militaire apparaat het project veel sneller en met veel meer kans op slagen worden uitgevoerd. Ten tweede is het een manier om de geheimhouding beter te waarborgen. Een geheimhouding, die de ingeschakelde mensen van de huidige tijd met alle ter beschikking staande middelen maar al te graag verzekeren, mogelijk zelfs om eigen, persoonlijke redenen. Waarom? Kan het zijn dat juist in de huidige periode door alle wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen de neergaande lijn naar de toekomstige Grijze niet alleen op gang komt, maar ook in een stroomversnelling raakt? Kan het zijn, zoals ik al in het vorige artikel stelde, dat de Grijze mens "hier" is om zich te hybridiseren, omdat de mens "hier" en nu ongewild bezig is de toekomstige Grijze te construeren? Is dat waarom ze juist onze tijdsperiode hebben uitgekozen om slachtoffers te vinden voor hun project? Deels omdat veel huidige mensen zich bezwaard en beschaamd zullen voelen over wat hun handelwijzen zullen veroorzaken en dus graag hun medewerking verlenen. En deels om de eigen "bloedlijn" in ieder geval toch te kunnen verzekeren en te kunnen redden in die verre toekomst? Het kennisniveau, het niveau van technologisering en verwetenschappelijking spelen hier mogelijk ook een rol in. En mogelijk spelen verder de andere onderdelen van het project op de gehele huidige mensheid en op de gehele levende natuur van de Aarde hier een rol in.

Maar behalve dat het nog een vraagteken is, hoe veel omvattend het project daadwerkelijk is qua onderdelen, is het ook de vraag of het daadwerkelijk wereldwijd gaande is. Dat er sowieso een veelomvattend ontvoerings- en hybridisatieproject gaande is, mag deels blijken uit de genoemde landen in de statistische gegevens, die vermeld staan in een artikel over de Grijzen op de Engelstalige Wikipedia, getiteld: "Grey alien":

Statistische gegevens
Onder de meldingen van vermeende buitenaardse ontmoetingen, betreft het Grijzen voor ongeveer 50 procent in Australië, 43 procent in de Verenigde Staten, 90 procent in Canada, 67 procent in Brazilië, 20 procent in Continentaal Europa, en ongeveer 12 procent in het Verenigd Koninkrijk.

Internetreferentie (24-07-12) (Eigen vertaling):
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_alien

De hierboven vermelde statistieken wijzen echter niet echt op een wereldwijd project. De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar deze statistieken zijn? Daarvoor is het onder andere van belang hoe de statistieken zijn verkregen? Hoe heeft het onderzoek plaatsgevonden? Wie heeft het uitgevoerd? Waar is het uitgevoerd? Wanneer? Zijn deze statistieken een bijeenraapsel van verschillende onderzoeken? Hoe groot was het aantal mensen, dat aan het onderzoek, de onderzoeken heeft meegedaan? Enzovoorts. Als we afgaan op de hier vermelde gegevens valt op dat de Grijzen zich het meest lijken te interesseren voor Engelstaligen. Australië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Canada en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk zijn alle Engelstalig. Alleen Canada is tweetalig, de tweede taal is de Franse taal. Zowel in Continentaal Europa als in Brazilië is de voertaal geen Engels, maar velen spreken Engels wel als tweede taal. In de statistieken van dit zogenaamd "wereldwijde" fenomeen wordt Afrika niet genoemd, China en Rusland ontbreken ook, evenals de rest van Azië en van Zuid-Amerika. Wat betekent dit? Dat de Grijzen de voorkeur hebben aan Engelstaligen, ondanks dat ze schijnbaar gebruik maken van telepathie? Dat het D.N.A.-materiaal, nodig voor een gunstige hybridisatie en dergelijke, alleen in die gebieden is te vinden? Of is het veel eenvoudiger, dat de onderzoeken door Jacobs en anderen zich tot nu toe alleen hebben beperkt tot de Engelse taalgebieden en tot de Engelse taal? Opmerkelijk ook is dat juist in het land waar de Engelse taal is geboren, Engeland, procentueel de minste ontmoetingen met Grijzen schijnen plaats te vinden. Zou dat te maken kunnen hebben met één van de manieren om het project zo geheim mogelijk te houden? Namelijk mensen ontvoeren uit zo afgelegen mogelijke gebieden, waar de eerste buren op kilometers afstand wonen? Hoeveel onderzoek is daar naar gedaan? Zo zijn Canada en Brazilië met allebei de hoogste percentages aan ontmoetingen met specifiek de Grijzen ook beide de landen met het grootste grondoppervlak van de genoemde landen. Canada komt op de tweede plaats en Brazilië op de vijfde plaats van alle landen op Aarde qua grootte van grondgebied. Hoe groot de bevolkingsdichtheid is en hoe die bevolking verspreid is over het land, zijn allebei factoren, die de Grijzen mogelijk gebruiken voor hun ontvoerings- en voortplantingsproject.

Het belangrijkste probleem van de hier genoemde statistieken is daarnaast dat er nergens absolute getallen worden vermeld. Dat bijvoorbeeld in Canada het in 90% van de ontmoetingen met onbekende wezens de Grijzen betreft, is zeer bijzonder. Vooral ook omdat in Brazilië, op de tweede plaats komend, er in deze statistieken al 23% minder ontmoetingen met de Grijzen zijn. Laten we deze landen even verder als voorbeeld nemen. Hoeveel mensen hebben er in Brazilië een vermeende BuitenAardse ontmoeting gemeld, in absolute getallen? 200? 2.000? 20.000? 200.000? Het enige dat we weten uit de hier genoemde statistieken is dat bij 67% van de gemelde ontmoetingen met onbekende wezens het de Grijzen betrof. Bij 200.000 zou dat neerkomen op 134.000. En bij 200, maar op 134. Als Canada in absolute getallen hetzelfde aantal ontmoetingen met onbekende wezens zou tellen, dus 200.000 dan zou het aantal ontmoetingen met de Grijzen uitkomen op 180.000. En bij 200, maar op 180. Er wonen in Brazilië rond de 200.000.000 mensen. Dus als tenminste 2.000.000 mensen door de Grijzen worden ontvoerd, is er pas sprake van dat 1% van de totale bevolking dit overkomt. Canada telt ongeveer 35.000.000 mensen. Voor dit land geldt dat er bij de ontvoering van maar 350.000 mensen door de Grijzen al sprake is van dat 1% van de totale bevolking dit overkomt. Het mag duidelijk zijn dat de hier gemelde statistische gegevens weinigzeggend zijn. En dat er nog grote vraagtekens geplaatst moeten worden bij de uitspraak dat het een wereldwijd fenomeen betreft.

Natuurlijke of cultuurlijke evolutie van de mens naar de Grijze?
Hoe heeft het zover kunnen komen dat dit project nood-zaak is geworden in die verre toekomst? Als gevolg van natuurlijke gebeurens en evolutie, als gevolg van cultuurlijke gebeurens en evolutie of als gevolg van beide?

Het onderzoeken of en hoe de Grijze zich zou kunnen ontwikkelen uit de gewone mens is geen eenvoudige klus. Er zijn in feite grof gesteld vier mogelijkheden. De Grijze is niet de nazaat van de mens. De Grijze ontstaat volledig door natuurlijke evolutie uit de mens. De Grijze ontstaat door een combinatie van natuurlijke evolutie en enig wetenschappelijk-technologisch gesleutel uit de mens. En de Grijze ontstaat voor het grootste deel uit wetenschappelijk-technologisch gesleutel uit de mens. Voor de duidelijkheid, met natuurlijke evolutie bedoel ik hier: Niet door de mens gemanipuleerde, toekomstige gevolgen. Met cultuurlijke evolutie: Door de mens gemanipuleerde, toekomstige gevolgen. Vanuit mijn visie dat de Grijze onze nazaat is, blijven de laatste drie opties over. Waarbij, uitgaande van ons huidige gedrag als mensheid, met betrekking tot wetenschap en technologie, het idee van een puur natuurlijke evolutie van mens tot Grijze mij niet realistisch voorkomt. Blijven de twee laatste opties over.

Kan de Grijze deels door puur natuurlijke evolutie ontstaan uit de mens? Mijn antwoord is ja. Sinds de evolutietheorie is gelanceerd, is er door mensen niet alleen achterwaarts gekeken, maar ook voorwaarts. Waar gaat de mens mogelijk naar toe? Hoe zal zij veranderen in de verre toekomst? Hoe zal zij er over duizenden jaren mogelijk lichamelijk uitzien? Enkele ideeën daarover zijn onder andere dat de mens, gezien vanuit haar al doorlopen natuurlijke evolutie, steeds minder haar zal hebben, en op een toekomstig punt mogelijk compleet haarloos zal zijn. Dit is één van de kenmerken van een Grijze. Ook is het idee wel geopperd dat de mond van de mens steeds kleiner zal kunnen worden, omdat naast de slechte gebitsverzorging van veel mensen, het voedsel steeds meer neigt naar zachte en papperige gerechten, waarbij kauwen steeds minder noodzakelijk wordt. De mond wordt ook steeds minder gebruikt als gereedschap om te bijten, te scheuren, te trekken enzovoorts. Een kleine mond is ook één van de kenmerken van een Grijze. In feite is de natuurlijke evolutie echter al bijna van meet af aan zeer sterk verweven met onze wetenschappelijk-technologische of cultuurlijke evolutie. De voortgaande werktuigmakerij van de mens maakte het al duizenden jaren geleden steeds minder noodzakelijk dat zij bijvoorbeeld haar mond nog langer moest gebruiken om te scheuren, te trekken en zelfs te bijten. Maar hoe zou de grijze huid verklaard moeten worden? Of het kleine lichaam en het grote hoofd? Duidelijk is dat, door zijn werktuigmakerij, de natuurlijke evolutie van de mens steeds meer is overgegaan in een cultuurlijke evolutie, uitmondend in de huidige stand van zaken rond onze wetenschap en technologie. Het is een evolutie, waarbij in de toekomst de cultuurlijke nog veel meer de natuurlijke evolutie zal overnemen. De Grijze is daarom mijns insziens meer het gevolg van technologie en wetenschap, cultuurlijke evolutie, dan van natuurlijke evolutie. In hoeverre de Grijze mens daarbij gewild of ongewild is ontstaan uit die overheersende cultuurlijke evolutie?

Er zijn heel veel mensen die het idee in het achterhoofd hebben dat de Grijze wel eens een volgende stap in de menselijke evolutie kan zijn. Zo is er een webplek waarop deze stap in de evolutie van de mens, de "Nativus coniunctus" genoemd wordt, oftewel de "Inheemse verwante". "De etymologie van deze naam is afgeleid van Latijnse definities en het geloof dat Terrestrial Extra's van de Aarde zijn en een gezamenlijke kennis of eventueel andere geavanceerde telepathische methoden van communicatie delen", aldus informatie op de webplek (internetreferentie 01-06-12) (Eigen vertaling): http://www.terrestrialextras.com/nativus-coniunctus.htm). Volgens hen ziet de evolutionaire lijn er als volgt uit:

Hun stelling is de volgende:

"TET spreekt de mogelijkheid van buitenaards leven niet tegen; het bestrijdt wel het idee dat gerapporteerde waarnemingen van "buitenaardsen", waarnemingen zijn van wezens die vreemd zijn voor deze aarde. De waarschijnlijkheid dat deze wezens lichtjaren hebben gereisd en op aarde zijn gearriveerd, en zoveel op mensen gelijken als rapporten afschilderen is niet zo waarschijnlijk als de theorie, dat deze wezens inheemsen zijn van deze aarde, maar in een toekomstig tijdperk leven."

Hoe of de webplekbeheerders van "Terrestrial Extra Theory" (Aardse Buiten Theorie) zich de evolutie van ons naar de "Nativus coniunctus", of wat de meesten van ons de Grijzen noemen, precies voorstellen, dat laten ze zoveel mogelijk aan de bezoeker van de webplek zelf over. Maar hun eigen idee is een natuurlijke evolutie en geen cultuurlijke evolutie. Opvallend in hun evolutie-plaatje is dat ze de Grijze, hun Nativus Coniunctus, nog groter afbeelden dan wij, Homo Sapiens. Dat terwijl het merendeel van de Grijzen juist kleiner is. Een (d)evolutie die er op zou kunnen wijzen dat de mens in de toekomst mogelijk weer een holbewoner zal worden.

Ongewild misschien, maar wat als onze huidige technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen leiden tot de constructie van de Grijze mens? Het beeld van onze huidige, westerse samenleving is dat de mens zo snel mogelijk alles wat natuurlijk is probeert te "verbeteren" en vervangen met cultuurlijke, dat wil zeggen wetenschappelijk-technologische toepassingen en vindingen. Kortom er is een evolutie gaande, veroorzaakt door de mens, zelf een natuurlijk wezen, van een volkomen natuurlijke omgeving naar een volkomen cultuurlijke omgeving. De mens probeert daarnaast ook zichzelf op alle fronten te "verbeteren", "beter" te maken dan de natuur hem heeft gemaakt. Zowel buiten als binnen hem zelf verandert en "verbetert" de mens letterlijk alles. Is er enige reden, enige lijn, enig doel in deze door de mens veroorzaakte evolutie? Nee. Dat zou er kunnen zijn. Maar zoals deze mens-veroorzaakte evolutie zich nu voltrekt, is het alleen gebaseerd op korte termijn kapitalisatie van het eigen ik, waarbij kapitalisatie gelijk staat aan macht, status, aanzien, bezit en baasje willen spelen. Wat, als door ons steeds verdergaande sleutelen aan alles rondom ons en aan ons zelf de natuurlijke evolutie zo verstoord wordt, dat het gevolg daarvan geen toekomstige utopia is, maar een distopia, met aan het uiterste eindpunt daarvan een grijs menselijk wezen, uitstervend in een uitstervende voor de mens noodzakelijk natuurlijke omgeving? Zou die Grijze mens dan misschien, in een laatste poging om te redden wat er te redden valt, zijn kennis en kunde mogelijk gebruiken om aan zijn eigen verleden te gaan sleutelen, in de hoop het eigen heden daarmee zo te wijzigen dat de toekomst weer een kans krijgt? En zou dat de reden kunnen zijn van het project dat zich in onze hedendaagse tijd kenbaar maakt als onder andere een ontvoerings- en hybridiseringsprogramma? Een in principe uiterst geheim project, met vele lagen van geheimhouding, waarvan de buitenste de minst belangrijke zijn, en eventueel tot "publiek geheim" mogen worden?

Het is onduidelijk of onze tijd de enige periode is, welke is en wordt bezocht door de Grijzen. Maar er lijken steeds meer aanwijzingen, dat dat niet het geval is. Zo zijn er kortgeleden in Mexico prachtige voorwerpen van de Maya's wereldkundig gemaakt, met vele op de Grijzen lijkende afbeeldingen en met voorstellingen van vliegende schotel-achtige objecten (internetreferentie (29-07-12): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_votkehCQk4# en: http://aliendigest.com/2012/07/28/mayan-tablets-released-by-mexican-government). Maar zijn deze voorwerpen beduvelarij of zijn ze authentiek? Er wordt beweerd, dat het de Mexicaanse regering zelf is, die deze voorwerpen publiek heeft gemaakt. Maar welk bewijs is er daarvoor eigenlijk? Hoe komt het dat elke schijnbaar bijzondere vondst door de mens altijd tot een zo compleet mogelijk controversiële puinhoop wordt gemaakt? En wat zegt dat uiteindelijk over de mens, over ons zelf? Dan is er daarnaast de zogenaamde "Starchild Skull" (SterrenKindSchedel). Deze nog altijd controversiële schedel dateert van ongeveer 900 jaar geleden. Ze werd rond 1930 gevonden in een mijntunnel zo'n 160 kilometer ten zuidwesten van Chihuahua in Mexico. Ze wordt gekenmerkt door veel zogenaamde anomalieën, oftewel afwijkingen (van het normale). Volgens Lloyd Pye, die al meer dan 10 jaar deze schedel op allerlei wijzen onderzoekt en laat onderzoeken (internetreferentie (23-07-12): http://www.lloydpye.com/starchildskull.htm), betreft het een schedel van een hybride kind van een BuitenAardse en een mens. Volgens zijn tegenstanders betreft het een menselijke schedel van iemand met veel "bekende genetische of aangeboren abnormaliteiten, zoals aangeboren hydrocephalus" (internetreferentie (23-07-12): http://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull). Wat als beiden gelijk hebben? Wat als de SterrenKindSchedel een vroeger en mislukt experiment betreft van hybridisatie tussen een mens en een Grijze? Het zou dan tegelijkertijd een hybride mens kunnen zijn en het zou genetische en andere abnormaliteiten kunnen hebben als gevolg van het mislukken van het experiment. En als de Grijze een mens is uit de toekomst, dan zou de schedel van dit kind inderdaad volkomen menselijk zijn, zoals tegenstanders van de hybridisatie-theorie blijven beweren. Maar tegelijkertijd afwijkend in zijn lichamelijkheid van de kleinste schaal, zijn D.N.A.-materiaal, tot aan de grootste schaal, zijn schedelvorm.

Het lichaam van de Grijze en de mogelijke lijnen van "hier" naar "daar"
Hoewel de Grijzen als humanoïde worden beschreven en dus veel op mensen lijken, zijn er ook grote verschillen. Zulke grote verschillen dat veel mensen zullen beweren dat de Grijze nooit uit ons zal kunnen evolueren. En dus BuitenAardsen moeten zijn.

Laten we eens kijken naar het lichaam en het uiterlijk van een Grijze. Voor de eenvoud maak ik hier gebruik van delen van de informatie op de Engelstalige Wikipedia:


Kunstenaar's impressie van een Grijze
(Internetreferentie (24-07-12): http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_alien)

Kenmerken
Grijzen worden typisch weergegeven als grijs-huidige, miniatuur mensachtige wezens, die kleinere vormen van externe menselijke organen bezitten of die totaal missen, zoals neuzen, oren of sex-organen. Hun lichamen worden meestal afgebeeld als zijnde verlengd, met een smalle borst, waarbij spierdefinitie en een zichtbare skelet-structuur ontbreekt. Hun benen zijn korter en anders verbonden dan wat men zou verwachten in een mens. Hun ledematen worden vaak als proportioneel anders afgeschilderd dan die van de mens, hun bovenarmen en dijen hebben dezelfde lengte als, respectievelijk, hun onderarmen en scheenbenen.

Grijzen worden weergegeven met ongewoon grote hoofden in verhouding tot hun lichaam. Ze worden afgeschilderd als haarloos over hun gehele lichaam, inclusief hun gezicht, en geen merkbare oorschelpen of neuzen, maar slechts kleine openingen voor oren en neusgaten. Ze worden afgeschilderd met zeer kleine monden en zeer grote ondoorzichtige ogen zonder waarneembare iris of pupil. Soms worden Grijzen afwisselend afgeschilderd zonder waarneembare neusgaten of monden.

Internetreferentie (24-07-12) (Eigen vertaling):
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_alien

De eerste indruk van mensen die Grijzen ontmoeten, is vaak die van kinderen met te grote hoofden. Is het mogelijk dat door gesleutel aan de mens de groeihormonen zo worden gewijzigd of verminderd, dat de mens op een bepaald moment niet verder meer kan opgroeien dan het kinderlichaam? Wat voor mogelijke andere oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan deze (d)evolutie van het menselijk lichaam? Misschien het generaties lang ondergronds moeten leven? Tegelijkertijd is het meest opvallende de grijze huidskleur van de wezens, die hen hun benaming van "de Grijzen" geeft. Is die grijze huidskleur mogelijk ook het gevolg van generaties lang gedwongen ondergronds moeten leven? Als gevolg van allerlei natuurlijke en door mensenhanden veroorzaakte rampen, zoals de nucleaire rampen te Chernobyl, Three Mile Island en Fukushima en olierampen zoals de B.P.-ramp in de Golf van Mexico? Momenteel zijn en worden er her en der op de wereld al gigantische ondergrondse steden gebouwd. Met name bestemd als woonruimte voor een kleine elite van kapitalisten. Het zou dus zo kunnen zijn dat het generaties lang ondergronds moeten leven medeoorzaak is van de kleine en grijskleurige lichamen van de Grijzen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de Grijzen in ruil voor geheimhouding en om bepaalde bloedlijnen te beschermen een bepaalde groepering van de huidige mensen heeft gewaarschuwd en aangeraden om ondergrondse steden te bouwen.

Daarnaast zullen veel nieuwe wetenschappelijk-technologische toepassingen steeds minder spierkracht en lichamelijke arbeid vereisen van de mens en dit zal ten koste kunnen gaan van zijn spiermassa en zelfs zijn bot-stevigheid. Veel mensen zijn natuurlijk gek van sport en bewegen. Het lijkt daarom onzin om te veronderstellen dat een degeneratie en zelfs atrofiëring van spieren en botten zal plaatsvinden. Maar als generaties lang alleen ondergronds geleefd kan worden, is het de vraag hoeveel sport en beweging dan nog mogelijk is en hoe effectief dat nog zal zijn. En wanneer we kijken naar het menselijk gedrag en de menselijke geschiedenis zien we dat de mens er altijd op uit is om met zo weinig mogelijk werk, zo veel mogelijk te bereiken. Kortom luiheid leidt tot allerlei slimme manieren om zo weinig mogelijk spierwerk te hoeven verrichten. De mens heeft van meet af aan in zijn geschiedenis gezocht naar het vervangen van zijn eigen organen door zogenaamde orgaanprojecties. Een vuist wordt een hamer, een oog wordt een telescoop of een microscoop, een holle hand wordt een lepel, een schep of de schoep van een watermolen, enzovoorts. In die zin is er een evolutie gaande, waarbij het spierwerk steeds verder vervangen wordt door technologie. Als mogelijk tegenargument op mijn gehele verhaal, kunnen de kleine lichamen ook het gevolg zijn van langdurig verblijf in gewichtloze toestand. En zou de grijze huidskleur ook verklaard kunnen worden vanuit gebrek aan bepaald (zon)licht, tijdens lange ruimtereizen.

Waarom dan wel zo'n groot hoofd? Daarover valt makkelijker meer te vertellen. Ten eerste is het misschien goed om ons te realiseren dat behalve voortbeweging, spierwerk, ademhaling en voedselverwerking al het andere dat een mens kan, plaatsheeft vanuit het hoofd. Daar zitten in principe bijna alle, en zeker de meest noodzakelijke zintuigen, van onze oren, ogen, mond, neus en huid (voor ons gevoel) tot ons evenwichtsorgaan. Ook zit er ons apparaat om te berekenen en beslissingen te nemen, oftewel onze hersenen. Daarnaast ervaart elke mens dat haar zelfbewustzijn zich voornamelijk daar lijkt te manifesteren. Hoeveel zelfbewustzijn merken we in onze maag, behalve een hongergevoel, een gevoel van voldaanheid en een gevoel bij problemen? Hoe vaak zijn we zelfbewust van onze tenen? Van onze benen? Zelfs van onze armen? Voor het belang dat mensen hechten aan denkwerk, verwijs ik hier naar een opmerking uit een artikel op de webplek "Activist Post" over de eerste genetisch gemodificeerde babies die inmiddels zijn gemaakt (zie ook mijn eerste artikel):

(...) Genetici verklaren dat deze genetische modificatie-methode ooit gebruik zal gaan worden om babies te creëren “met extra, gewenste karakteristieken zoals kracht of hoge intelligentie.” (...)

Internetreferentie (02-07-12) (Eigen vertaling):
http://www.activistpost.com/2012/06/worlds-first-genetically-modified.html#more

Hoewel in de laatste zin van bovenstaande nog sprake is van zowel kracht als hoge intelligentie, zal de laatste waarschijnlijk het meest geambieerd worden. De slogan: "Kennis is Macht" bestaat al sinds Francis Bacon deze rond 1600 de wereld inbracht. Het is de slogan waar de wetenschappelijk-technologische westerse wereld welig op tiert. Er is tot nu toe slechts een kleine kentering gekomen in het belang dat wij hechten aan ons denkwerk. Door de introductie van de computer. Maar die is nog bij lange na niet in staat te doen wat het menselijk brein kan doen. Hoewel alle spierwerk steeds meer overgenomen lijkt te kunnen worden door machines, is dat met ons denkwerk dus nog lang zover niet. Er is eerder een proces gaande om computers te verbinden met menselijke hersenen. Op die manier kan alle lichamelijke werk in principe worden gedaan door direct vanuit de hersenen neurale seinen te geven aan computers, die vervolgens machines aan het werk zetten. Drie voorbeelden van het laatste jaar, waarbij mens en computer steeds meer geïntegreerd raken zijn:

1. Daily Mail (23-11-11): Computerised contact lens will keep you up to date with news and texts (Gecomputeriseerde contactlens zal je op de hoogte houden met nieuws en teksten)

(internetreferentie (03-08-12):
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2064543/Terminator-style-contact-lenses-date-news.html);

2. Webplek "PhysOrg" (19-12-11): IBM reveals five innovations that will change our lives in the next five years (Update) (IBM onthult 5 innovaties die binnen vijf jaar ons leven zullen veranderen (Update))

(internetreferentie (03-08-12):
http://www.physorg.com/news/2011-12-ibm-reveals-years.html
),

waaronder: Gedachtenlezen is niet langer science fiction (...) I.B.M.-wetenschappers zijn onder degenen die onderzoek doen hoe je brein aan je apparaten aan te sluiten, zoals een computer of een "smartphone". Je hoeft slechts te denken om iemand te bellen, en het gebeurt. Of je kunt de cursor op een computerscherm besturen door te denken waar je het heen wilt bewegen. Wetenschappers op het gebied van bioinformatica hebben koptelefoons ontworpen met geavanceerde sensoren om electrische hersenactiviteit te lezen, die gezichtsexpressies, opwindings- en concentratieniveau's en gedachten van een mens kunnen herkennen zonder dat zij fysiek enige actie ondernemen;

3. Webplek "Activist Post" (02-08-12): They Really Do Want To Implant Microchips Into Your Brain (Ze Willen Werkelijk Microchips In Je Brein Implanteren)

(internetreferentie (03-08-12):
http://www.activistpost.com/2012/08/they-really-do-want-to-implant.html).

De combinatie van een slinkend en kleiner wordend lichaam en een groter wordend hoofd is vanuit die gedachten zo merkwaardig nog niet.

Ten tweede is één veel voorkomende fantasie van de mens om, wanneer zijn lichaam te zwak of te oud wordt, zijn hoofd of tenminste zijn hersenen te kunnen transplanteren op of in een nieuw lichaam. Die fantasie vinden we bijvoorbeeld uitgebeeld in de televisieserie "Lois and Clark", waar, in het derde seizoen, aflevering twee, getiteld: "Ordinary People" (Gewone Mensen) een miljonair het lichaam van Superman probeert over te nemen om zijn eigen hoofd er op te zetten. Mensen bekend met de televisieserie "Fringe" weten, dat ook daar hoofden op mensenlichamen worden aangesloten. En Roald Dahl schreef in 1960 al het verhaal "William and Mary", verschenen in "Kiss Kiss", over een man, die stervend aan kanker, zijn hersenen in Ringer's solutie laat plaatsen, aangesloten aan een kunstmatig hart, met één oog nog aan zijn hersenen verbonden, zodat hij kan blijven zien. Aan het verhaal zit uiteindelijk nog een prachtige, onverwachte wending (internetreferentie (29-07-12): http://en.wikipedia.org/wiki/William_and_Mary_%28short_story%29). Naast die fantasieën hebben zowel Russen als Noord-Amerikanen al lang geleden voor het eerst geëxperimenteerd met hoofdtransplantaties bij dieren, respectievelijk bij honden en apen. En juist enkele weken geleden kopt de webplek van MailOnline met: "Russian research project offers 'immortality' to billionaires - by transplanting their brains into robot bodies" (Russisch onderzoeksproject biedt "onsterfelijkheid" aan aan miljardairs - door hun hersenen te transplanteren in robotlichamen):

- Gecontacteerde lijst van 's wereld's rijksten om onsterfelijkheid aan te bieden
- Zal persoonlijk toezien op hersentransplantatie op robotlichaam
- Ondernemer beweert 30 wetenschappers te hebben die aan het project werken
- Streeft naar het "transplanteren" van de menselijke geest in een robotlichaam binnen 10 jaar
- Beweert dat "volgende fase" van wetenschap het creëren van een "nieuw menselijk lichaam" is
- "Dit project zal leiden tot onsterfelijkheid", zegt Dmitry Itskov

Eeuwig leven? Itskov, een media ondernemer, beweert 30 wetenschappers te hebben ingehuurd om dit doel te bereiken - en streeft ernaar om een menselijk brein in een robot-lichaam te transplanteren binnen 10 jaar

(Internetreferentie (24-07-12):
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2175374/Russian-research-project-offers-immortality-billionaires--transplanting-brains-robot-bodies.html?ito=feeds-newsxml)

Het hoofd, beter gesteld het brein, wordt door de mens dus niet alleen beschouwt als de zetel voor het bewustzijn en zelfbewustzijn, maar ook als het enige deel van zijn lichaam, dat noodzakelijk is om zijn totale eigenheid te behouden. Zelfs terwijl de spiritualist de mening is toegedaan dat het ego zou moeten worden opgelost en de materialist de mening is toegedaan dat het zelfbewustzijn niet meer is dan een bij-product van de hersenen, blijft het brein toch het meest belangrijke deel van het menselijke lichaam, van zijn menselijkheid. Al het andere is in principe vervangbaar, dat wil zeggen ook de ogen, oren, neus en mond. En daar zijn wetenschappers en techneuten dan ook hard mee bezig.

Waarom heeft de Grijze mens van die "zeer grote ondoorzichtige ogen zonder waarneembare iris of pupil"? De vraag is of het inderdaad de ogen zelf zijn, die worden waargenomen, of dat het mogelijk een soort van lenzen zijn, die over de ogen heen liggen. Kan het zijn, dat deze lenzen onder andere dienen om in donkere, ondergronds ruimten goed te kunnen zien?

Het gebruik van grote, zwarte lenzen is trouwens ook al zeer lange tijd standaard bij mensen zelf. De zogenaamde zonnebril wordt te pas, maar vaker nog te onpas gebruikt. Het lijkt er soms op, dat degenen die er het meest mee rondlopen, mensen met slechte bedoelingen zijn, van criminelen tot de zogenaamde "Men in Black". Waarom? Ten eerste om hun ware emoties te verbergen, die anders afleesbaar zouden kunnen zijn in hun ogen. Ten tweede om ongemerkt andere mensen en hun reacties te bespioneren. Dat laatste gaat nog veel verder als apparaten in zwang komen, zoals hieronder afgebeeld. Zie voor meer informatie de webplek "Interaction-Design.org" (internetreferentie (31-07-12): http://www.interaction-design.org/encyclopedia/wearable_computing.html) en de webplek van "Red Ice Creations" (internetreferentie (31-07-12): http://www.redicecreations.com/article.php?id=20757), waar kortgeleden dit apparaat in een artikel was terug te vinden, mogelijk als een slim soort van negatieve reclamestunt:

Deze mogelijkheden liggen om de hoek voor de huidige mens. Kunnen de "ogen" van de Grijzen dan de laatste generatie van dit soort wetenschappelijk-technologische apparaten zijn? Het verklaart mogelijk ook hun emotieloosheid. Qua gedrag lijken de Grijzen meer op ons, huidige mensen, dan de meesten van ons zich (willen) realiseren. Het enige verschil lijkt te zijn dat ze emotieloos overkomen. Maar zijn ze het ook? Emoties bij mensen worden grotendeels afgelezen aan hun gezicht, met name aan de mond en de ogen. Alle zogenaamde "smileys" zijn daar een prachtig voorbeeld van. En wat valt er af te lezen aan een Grijze qua emotie, als de mond nauwelijks tot niet opvalt en als de ogen niet meer zijn dan grote, zwarte, ondoorzichtige lenzen?

Daarnaast zou de emotieloosheid ook zo vreemd niet zijn als we ons realiseren dat de situatie van de Grijze in de verre toekomst ronduit akelig is. Geen reden om bijvoorbeeld te lachen of om vriendelijk te zijn. En uitgaande van de huidige wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen op medische gebied zou het wel eens kunnen zijn, dat de Grijzen door allerlei nano-technologie in de bloedstroom en elders in het lichaam zogenaamd medisch in "topvorm" worden gehouden. Zodra dan een zogenaamd lichamelijk onevenwicht wordt geconstateerd, worden chemische en andere middelen toegevoegd of onthouden. Wij, mensen, zijn hard op weg naar dat soort mogelijkheden. Nog een mogelijke stap verder, zou het zelfs zo kunnen zijn dat de meeste Grijzen, die naar "hier" komen, niet meer dan slaven zijn van andere Grijzen. Zoals van de grotere Grijzen, die soms worden beschreven door ontvoeringservaarders. Biochemische stoffen zouden ze tot slaaf kunnen maken, evenals het onthouden van bepaalde stoffen, mogelijk zelfs voedingsstoffen. En dat zou de emotieloosheid mede kunnen verklaren.

Tot slot, om welke reden zou het gehele hoofd van de Grijze nog meer zo toegenomen kunnen zijn ten opzichte van zijn voorganger de Homo Sapiens? Om dat uit te leggen maak ik gebruik van de zogenaamde StarChild Skull (SterrenKindSchedel).

De SterrenKindSchedel, anomalie vol anomalieën
Zoals reeds gezegd wordt de SterrenKindSchedel rond de 900 jaar oud geschat. Zou er toendertijd al een hybridisatieproject of -proef gedaan kunnen zijn door de Grijze mens met een mens van die periode? Zou het mogelijk zelfs de schedel van een Grijze zelf kunnen zijn? Kortom is deze schedel, die op dit moment uniek is in de wereld, een mogelijk bewijs voor het bestaan van de Grijzen?

Om een beeld van deze schedel te krijgen, verwijs ik graag naar de webplekken van Lloyd Pye (internetreferentie (31-07-12): http://www.lloydpye.com/starchildskull.htm) en "The Starchild Project" (internetreferentie (31-07-12): http://www.starchildproject.com) en naar het fotoalbum op de webplek van het "North Dakota MUTUAL U.F.O.NETWORK" (internetreferentie (31-07-12): http://mufonnd.webs.com/apps/photos/album?albumid=10567604).


Zijaanzicht van de SterrenKindSchedel (midden) in vergelijking met de normale schedel van een volwassen vrouw (rechts) en de schedel van een volwassen vrouw, vervormd door "cradle boarding" (links)

Vanaf 1999 heeft Lloyd Pye samen met anderen bewijzen verzameld dat de SterrenKindSchedel op alle schaalniveau's, van D.N.A. tot en met de totale schedelvorm, anomalieën bevat, welke niet zijn te verklaren met de hedendaags bekende medische en wetenschappelijke feiten. Toch blijven verengde wetenschappers en anderen beweren dat de schedel volkomen menselijk is, dat het slechts een schedel is met een aantal afwijkingen als gevolg van genetische en/of andere biologische problemen. Maar Lloyd Pye heeft samen met andere onderzoekers, aangetoond, dat alle tot nu toe gedane veronderstellingen van de gevestigde wetenschappers en hun fanatische beschermers, de zogenaamde sceptici, de lading niet dekken. Er zijn zelfs anomalieën, die nog nooit eerder in een mensenschedel zijn gezien. Zo is de schedel de helft minder dik dan normale menselijke schedels, en tegelijkertijd toch steviger. Ook bevat de schedel microscopisch kleine draadjes en een soort van rood residu.

Maar op grond van mijn stelling, dat de Grijzen onze nazaten uit de toekomst zijn, hebben Lloyd Pye en zijn tegenstanders beiden gelijk. Als de Grijze daadwerkelijk een mens uit de verre toekomst is, dan is deze schedel, of het nu de schedel van een Grijze zelf betreft, of dat van een intraspecies hybride tussen een Grijze en een mens van 900 jaar geleden, èn volkomen menselijk èn niet op zijn plaats in de tijd waarin zij is gevonden. De merkwaardige D.N.A.-afwijkingen, die zijn geconstateerd, kunnen dan verklaard worden met het feit dat het hier de schedel van een wezen betreft uit een verre toekomst. Een wezen dat natuurlijk evolutionair, maar gezien onze eigen constante knutselarij eerder cultuurlijk evolutionair, verder ontwikkeld is dan de huidige mens en daardoor een ander D.N.A.-patroon heeft. De dunnere schedel, de grotere schedelinhoud, het rode residu en de merkwaardige "draadjes" zouden dan ook wel eens de gevolgen kunnen zijn van allerlei menselijk wetenschappelijk-technologisch geknutsel aan onszelf, tussen vandaag, "hier", en die verre toekomst, "daar". Stel dat de huidige ontwikkelingen in het aansluiten van onze hersenen op nano-electronica en computers zich blijft door ontwikkelen. Dan zouden bijvoorbeeld nieuwe neurale netwerken in onze hersenen kunnen ontstaan. Deels menselijk gemanipuleerd en deels natuurlijk doorgegeven van generatie op generatie. Deze biologisch-electronische nano-structuren zouden grotere hersenen kunnen vereisen. Zouden zelfs tot gevolg kunnen hebben dat de schedel dunner wordt. Of misschien wordt ook dat, op een bepaald moment, door ons, mensen, zelf gemanipuleerd, waarbij misschien zelfs een harder soort bot geknutseld wordt. Het rode residu en de "draadjes" zouden wel eens een soort antenne-uiteinden kunnen zijn van die nieuwe biologisch-electronische nano-structuren in onze hersenen. Om de afstand tussen computers en randapparatuur en onze hersenen zo veel mogelijk te verkleinen en het "draadloze" contact daarmee zoveel mogelijk te maximaliseren. Daar ligt misschien zelfs de verklaring van de telepathie tussen de Grijzen zelf. Want van het direct en draadloos seinen geven vanuit de hersenen aan machines om uit of aan te gaan, kan in een verre toekomst op deze wijze waarschijnlijk ook een volledige conversatie gevoerd worden zonder daarbij de mond open te hoeven doen. Wat tegelijkertijd een verdere reden is voor het kleiner en zwakker worden van de mond en mogelijk ook de oren. Maar of dat telepathische contact dan ook werkt tussen een Grijze en een huidige mens? Ja, dit zijn allemaal fantastische speculaties, maar als we de hedendaagse ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie volgen, zijn ze dan daadwerkelijk zo fantastisch? Alleen gedegen wetenschappelijk onderzoek van de SterrenKindSchedel kan uitsluitsel geven over waar deze schedel nu werkelijk voor staat. Tot zo lang staat voor de meesten van ons speculeren als enige middel ter beschikking.

Samenvattend
Kan het zijn dat de Grijze geen BuitenAardse is, maar onze eigen nazaat uit een verre toekomst? Is de Grijze mogelijk een ongewilde en onbedoelde constructie van de huidige mens zelf? Is de Grijze een door de mens zelf in gang gezette devolutie van zijn eigen soort? In dit artikel heb ik getracht aan te geven hoe de Grijze (mens) wel eens het resultaat zou kunnen zijn van onze huidige wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen. Er zijn momenteel zoveel ontwikkelingen gaande in zowel de wetenschap als de techniek, dat de vraag is, of er wel sprake is van één enkel overkoepelend lange termijn doel bij de mens, of dat het slechts gaat om korte termijn doelen van eigen kapitalisatie, macht, status, aanzien, bezit en zelf baasje willen spelen. Veel hedendaags geknutsel en gesleutel aan zowel alles in onze eigen omgeving als aan alles in onszelf kan wel eens leiden tot een culturele devolutie, een devolutie van alles om ons heen en van onszelf. Een devolutie welke uiteindelijk leidt tot ons uitsterven in de vorm van een Grijze en tot het uitsterven van onze noodzakelijke, natuurlijke omgeving.

Gesleutel aan ons D.N.A., het modificeren van letterlijk alles wat nu nog grotendeels natuurlijk is, het draadloos proberen aan te sluiten van computers en andere apparatuur op onze hersenen, het ontwikkelen van nano-technologie om onze lichamen in "topconditie" te houden en mogelijk toekomstige, door mensenhanden veroorzaakte rampen, zoals de nucleaire ramp in Fukushima en de B.P.-olieramp in de Golf van Mexico, zijn allemaal lijnen, die "hier" bij ons beginnen en die uiteindelijk "daar" kunnen leiden tot het wezen dat bij ons bekend staat als de Grijze.

Is dat mogelijk de belangrijkste reden waarom de Grijzen vanuit de toekomst naar "hier" komen? Om met een zeer veel meer omvattend project dan alleen hybridisering te proberen de situatie "daar" zo te verbeteren, dat hun, en daarmee onze, uitsterving kan worden afgewend? Is dat waarom de geheimhouding tegelijkertijd deels "publiek" lijkt en deels nog volkomen is en dat moet blijven ten alle kosten? Is dat waarom bepaalde mensen, die op de hoogte zijn van wat er daadwerkelijk gaande is, maar al te graag die geheimhouding verzekeren met alle mogelijke middelen? Of zijn er mogelijk ook nog eigen, persoonlijke redenen?

In het vierde en laatste artikel zal ik nader ingaan op de redenen die mensen van onze tijd kunnen hebben om het bestaan van de Grijzen en hun project geheim te houden voor de rest van de mensheid. Ik start met de theorie van een zogenaamde scepticus over het gezicht van de Grijze. En ik eindig het artikel met het resumeren en samenvatten van mijn eigen visie op en theorie over de Grijzen. De visie dat de Grijzen onze eigen kindskinderen zijn uit een verre toekomst. Grijze mensen, die "hier", in onze tijd, op vele fronten eraan werken om te voorkomen dat het leven en voortbestaan van hen, Grijzen, en ons, mensen, "daar" in die verre toekomst eenvoudig gesteld zal ophouden.

Deel 4


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


ONTVOERINGEN PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen