PRINTBARE VERSIE

WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING?
ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE - DEEL 1

(Ook te lezen als een fantastisch wetenschappelijke fictie)

Door: Kees Deckers

Juli 2012


Op zijn webplek UFOWIJZER heeft Paul Harmans kortgeleden uit zijn U.F.O.-archief een vertaling in twee delen geplaatst van de Noord-Amerikaanse professor en historicus David Michael Jacobs, die naast gespecialiseerd te zijn in de 20ste eeuwse geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika, onderzoek heeft gedaan naar en ideeën heeft ontwikkeld over het ontvoerings- en voortplantingsprogramma van zogenaamde BuitenAardsen, de Grijzen (zie internetreferentie (25-06-12): http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/DrJacobs1.htm) en internetreferentie (29-06-12): http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/DrJacobs2.htm). De artikelen zijn getiteld: "Waarom willen de buitenaardsen geheimhouding?"

Op grond van dit zelfde verhaal leg ik een andere visie voor, over dit ontvoerings- en voortplantingsprogramma van onbekende wezens, dat al decennia of nog veel langer gaande is. Die andere visie wordt ook door andere onderzoekers gedeeld.

Ik ga uit van de veronderstelling: De Grijzen zijn geen BuitenAardsen, maar onze nazaten uit een verre toekomst.

Omdat er zeer veel over te vertellen valt, breng ik deze visie in 4 artikelen. De eerste twee artikelen bevatten de letterlijke artikelen van Paul Harmans' vertalingen, als leidraad om een aantal van mijn eigen ideeën en lijnen uit te leggen. Daartoe geef ik deze teksten wat kleiner en cursief weer. En voeg ik mijn eigen commentaren daartussen toe. Ik verschuif het laatste deel van de eerste vertaling daarbij naar het begin van het tweede artikel. In een derde artikel werk ik mijn visie nader uit, onder andere vanuit het oogpunt van de huidige technologische en wetenschappelijke ontdekkingen en vanuit de technologische en wetenschappelijke ideeën, die veel wetenschappers in de nabije toekomst voor mogelijk houden en werkelijkheid verwachten te zien worden. Het vierde en laatste artikel begin ik vanuit het idee van een scepticus, Frederick V. Malmstrom, die een wetenschappelijk artikel heeft geschreven, getiteld: "Close Encounters of the Facial Kind: Are UFO Alien Faces an Inborn Facial Recognition Template?" (Nabije Ontmoetingen van het GezichtsSoort: Zijn U.F.O. Vreemdelingen-gezichten een Ingeboren GelaatsHerkenningsSjabloon?) (internetreferentie (02-07-12): http://www.skeptic.com/reading_room/close-encounters-of-the-facial-kind). En ik eindig met een overzicht en samenvatting van mijn visie.

Niet nationaal maar wereldwijd onderzoek is nodig

Het intellectuele dilemma - hoe ruimtereizen in overeenstemming zijn te brengen met de huidige wetenschappelijke kennis - heeft een sleutelrol gespeeld bij hoe de astronomische gemeenschap het op een serieus niveau verkennen van het UFO-fenomeen wist te voorkomen. Toch is dat intellectuele dilemma een serieus probleem. In plaats van te vragen waar de buitenaardsen vandaan komen en hoe ze hier komen, is het toepasselijker te vragen: “Zien mensen deze abnormale, kunstmatig geconstrueerde en intelligent bestuurde objecten die ze melden werkelijk? Hebben mensen werkelijk de ontvoeringservaringen die ze beschrijven?” De vraag is niet hoe buitenaardsen hierheen komen, maar of ze hier zijn. Het ‘hoe’ is uiteindelijk een technisch detail. - David M. Jacobs, Ph.D.

Dat de door David M. Jacobs gestelde vraag of mensen werkelijk U.F.O.'s zien en ontvoeringen door onbekende wezens ervaren van groot belang is, valt niet te ontkennen. Die vraag kan alleen naar voldoening beantwoord worden, wanneer deze ervaringen wereldwijd worden onderzocht en niet alleen binnen bepaalde nationale grenzen. Het gaat tenslotte alle mensen op Aarde aan. Uit de antwoorden die Jacobs in de loop der jaren heeft gekregen mag blijken dat er hier sprake is van een wel degelijk bestaand verschijnsel. De beide andere vragen, van waar de onbekende ontvoerders komen en hoe ze van "daar" naar "hier" komen zijn echter van even groot belang. Het zijn redenen waarom door onbekende wezens ontvoerde mensen niet worden geloofd. Wij, mensen, menen nog altijd, dat wij de enige intelligente en zelfbewuste wezens zijn in het hele universum. En mochten er dan toch andere intelligente en zelfbewuste wezens bestaan naast onszelf, dan zijn zij zeker niet intelligenter dan wij. Althans, dat is de arrogante houding, die door veel wetenschappers wordt gebezigd. Vandaaruit is hun redenatie dat ook BuitenAardsen de afstanden niet kunnen overbruggen tussen "daar" en "hier", omdat die "te groot" zijn volgens onze eigen huidige kennis en kunde met betrekking tot het maken van zinvolle ruimtereizen. En daaruit volgt daarom dat degenen die beweren ontvoerd te zijn door onbekende wezens onzin uitkramen en mogelijk een psychiatrisch probleem hebben of een te grote fantasie. Bewijs geleverd. Zaak gesloten.

Maar wat als die onbekende wezens helemaal geen of nauwelijks afstand in ruimte hoeven te overbruggen, maar slechts in tijd. Wat als zij niet allemaal BuitenAardsen zijn, maar een deel daarvan onze eigen nazaten zijn? Velen zullen nu gelijk roepen dat reizen door de tijd nog meer onmogelijk is dan die gigantische afstanden af te leggen door de ruimte. Maar steeds meer wetenschappers komen met de voortgang van onze kennis meer en meer tot de conclusie dat tijdreizen niet per se een onmogelijkheid is. Een voorbeeldje, dat in die richting lijkt te wijzen, is de volgende video van N.A.S.A.:

 
Internetreferentie: http://www.youtube.com/watch?v=y3_vW5yrNek&feature=plcp

Natuurlijk is het in eerste instantie van essentieel belang zo goed mogelijk hulp te bieden aan mensen met ervaringen ontvoerd te zijn en te worden door onbekende wezens van onbekende herkomst. Het is ook van essentieel belang om te luisteren naar hun verhalen en uit te zoeken wat deze mensen precies overkomt, zodat het voor hen en ons zelf meer begrijpelijk en minder pijnlijk wordt. Maar van even groot belang is het om uit te vinden met wie zij, en wij allemaal, nu eigenlijk te maken hebben. Een bekende vijand is altijd minder beangstigend dan een onbekende. Aan een bekend en begrepen fenomeen kan gewerkt worden om tot oplossingen te komen. Bij een onbekend en onbegrepen fenomeen blijft elke oplossing daarvoor in principe uit. Er mogen daarom door wetenschappers in deze geen hoofdzaken en bijzaken, oftewel details, onderscheiden en helemaal niet gescheiden worden, zoals David M. Jacobs doet. Behalve in de zin, dat op grond van alle verhalen, van alle vermoedens en redenaties van de ontvoerden zelf en van alle tastbare bewijzen van in het lichaam ingebracht vreemd materiaal en geconstateerde lichamelijke wijzigingen, de ene wetenschapper zich bijvoorbeeld meer verdiept op bepaalde fysiologische details, terwijl een ander zich meer verdiept in de psychische gevolgen en weer een ander in de vergelijking van de herinnerde ervaringen. Maar ten alle tijden moet ook steeds opnieuw geprobeerd worden al deze puzzlestukjes tot één groot geheel ineen te leggen. Daarom dient, naast de noodzaak dit onderzoek tot de hele Aarde uit te breiden, van meet af aan dus ook geprobeerd te worden de vragen te beantwoorden: "Vanwaar komen ze?" en: "Hoe komen ze hier?"

De term "Gewoon contact" is een menselijke normering

Geheimhouding is het doel
Waarom landen UFO’s niet op de het gazon van het Witte Huis? Waarom stappen de buitenaardse inzittenden niet uit en zeggen: “Breng me naar uw leider”? Waarom maken ze geen gewoon contact? Deze voor de hand liggende vragen die mensen al jaren stellen, vragen om een diepzinnige overweging. Op zich zijn de vragen al problematisch omdat ze zijn gebaseerd op de aanname dat de buitenaardsen zichzelf bekend willen maken, contact met de mens willen en met hun leiders willen spreken. Deze aanname is incorrect. Het bewijs rondom het UFO- en het ontvoeringsfenomeen wijst er sterk op dat ze niet bekend willen worden, maar dat juist geheimhouding het doel is.

Eén van de grootste problemen voor Noord-Amerikanen en voor vele andere mensen op onze Aardbol is het idee, dat de leiding van de Aarde berust in Noord-Amerika, en wel specifiek bij wat zij daar het "Witte Huis" noemen. Het lijkt erop dat ook David M. Jacobs dat denkt. Het kan zijn dat hij zich ervan bewust is, dat zijn onderzoek en boek beter verkoopt, wanneer je dit soort reclame gebruikt, zeker in Noord-Amerika zelf. Of het kan zijn dat hij zelf zo geïndoctrineerd is door zijn eigen opvoeding als Noord-Amerikaan, dat hij zich niet eens bewust is, dat zijn land niet per se de leider is van de hele mensheid.

Als BuitenAardsen inderdaad meer geavanceerd zijn dan Aardlingen, dan kan dat wel eens de belangrijkste reden zijn, waarom ze niet op bezoek gaan bij zogenaamde mensen-leiders. Een meer geavanceerde beschaving weet verrekte goed, dat als je een zó diep verdeelde en elkaar afslachtende "civilisatie" als de mensheid bezoekt, je geen voorkeuren moet uiten, geen partij moet trekken.

Als BuitenAardsen minder geavanceerd zijn, en mogelijk minder goede bedoelingen hebben, dan zullen ze zeer zeker niet op bezoek gaan bij zogenaamde, Aardse leiders, behalve wanneer dit hen goed uitkomt. In dat laatste geval zouden ze zich openlijk kunnen vertonen vanuit één land, daarmee expres nog meer dissentie tussen alle mensen op Aarde onderling veroorzakend. We kunnen ons afvragen, waarom dat niet gebeurd is.

Zowel geavanceerde als minder geavanceerde BuitenAardsen zouden zich ook in het geheim tot bepaalde leiders van bepaalde landen kunnen richten en deze kunnen omkopen, door voor de rest van de mensheid geheime regelingen met ze te treffen. Ze zouden in het geheim ook zaken kunnen doen met zogenaamde leidinggevenden van meerdere landen, en die, onwetend van elkaar's kennis en informatie over en van deze BuitenAardsen, tegen elkaar kunnen uitspelen.

Hoe dan ook, elke ontmoeting met zogenaamde leiders van eender welk land op de Aarde, leidt voor onszelf in eerste instantie tot allerlei menselijk politiek steekspel en erger. Want mensen weigeren tot nu toe te leren dat elke mens en Aardling van even groot belang is.

Een daadwerkelijk geavanceerde BuitenAardse beschaving zal vrijwel zeker beginnen met een grondige verkenning van de Aarde zonder zich te vertonen en tegelijkertijd mogelijk met het bezoeken van hier en daar een mens. Waarbij wij niet moeten verwachten dat zij zich houden aan de hiërarchieën en plakplaatjes, die mensen elkaar hebben opgelegd, van boer en stratenmaker tot priester en hindoeïst en van straatkind en communistisch politicus tot kapitalistisch miljonair, Noord-Amerikaans president en harde en verengde wetenschapper. Vanuit hun onderzoeksoogpunt is elke mens interessant. Zogenaamde leiders van mensen zijn voor hen geen haar belangrijker, dan het eerste het beste kind dat noodgedwongen honger lijdt en het eerste het beste kind dat niets anders overblijft dan de straat op te gaan om te overleven of sexslaaf te worden van iemand met teveel geld of dat een door uranium en andere vormen van straling verkankerd lichaam en leven moet lijden. Zolang wij, mensen, ons dit niet wensen te realiseren en er niet naar gaan handelen, zolang zullen wij weinig tot niets begrijpen van sommige BuitenAardsen, die ons mogelijk bezoeken. En zolang zullen we niet begrijpen dat zij geen enkele reden hebben om via de door ons bedachte kanalen, zogenaamde leiders en wereldleiders, zichzelf kenbaar te maken.

Kortom, de opmerking van David Jacobs: "Waarom maken ze geen gewoon contact?", is een door ons, mensen, zelf genormeerd idee, gebaseerd op onze eigen normen en waarden en vooral op die van de zogenaamde westerse mens. Het is onze norm om eerst op de zogenaamde leiders af te stappen. En een ieder, die daarvan afwijkt is bij voorbaat onbetrouwbaar. Maar als je als BuitenAardse een andere, onbekende beschaving ontdekt, is dat om allerlei redenen niet altijd de meest slimme en verstandige manier om die beschaving te leren kennen.

Dus verwachten dat een blijkbaar door veel mensen geheiligd "Wit Huis" de plek zal zijn waar ze als eerste zullen landen is domdenkerij en belangrijkheidswaanzin van die mensen zelf.

Waarom zouden buitenaardsen het UFO- en ontvoeringsfenomeen geheim willen houden? Geheimhouding is in het voordeel van de buitenaardsen en het blijft een raadsel voor de mensheid. Het verbergt de feiten en biedt stof voor eindeloze speculaties. Het is verantwoordelijk voor aanhoudende en rancuneuze discussies tussen voorstanders en ontkenners over de echtheid van het fenomeen. Geheimhouding heeft tevens een krachtige en negatieve invloed op ontvoerden. Het zorgt ervoor dat zijzelf en het publiek zich afvragen of ze wel bij hun volle verstand zijn. Zonder geheimhouding zou er geen UFO- en ontvoeringsonenigheid bestaan.

David M. Jacobs opteert kennelijk de theorie van BuitenAardsen, die met minder goede bedoelingen de Aarde bezoeken. Of, die hier slechts zijn voor hun eigen belang en minder tot totaal niet geïnteresseerd zijn in de belangen van de mensheid. Uitgaande van alle geheimhouding en andere verhalen over de ontvoeringen, blijkt in ieder geval wel, dat de BuitenAardsen zich terdege bewust zijn van het feit dat de mens een zelfbewust en intelligent wezen is. Anders zouden zij zich niet de moeite getroosten om überhaupt aan geheimhouding te doen, maar ons letterlijk behandelen, zoals wij met onze slacht- en andere dieren omgaan. Omdat hun project blijkbaar een zeer lang termijn-project en laboratoriumonderzoek betreft, is het daarbij in hun eigen belang om een zo sluitend mogelijke geheimhouding te realiseren en te behouden.

Dat betekent trouwens niet eens dat de onbekende wezens van dit project zo vreselijk veel erger zijn in hun doen en laten dan mensen zelf. Een snel bewijs daarvoor? Laat ik bovenstaande alinea van Jacob's verhaal daarvoor gebruiken, met enkele andere ingevoegde termen.

"Waarom zouden leiders zwarte projecten geheim willen houden? Geheimhouding is in het voordeel van de leiders en het blijft een raadsel voor de rest van de mensheid. Het verbergt de feiten en biedt stof voor eindeloze speculaties. Het is verantwoordelijk voor aanhoudende en rancuneuze discussies tussen voorstanders en ontkenners over de echtheid van deze projecten. Geheimhouding heeft tevens een krachtige en negatieve invloed op whistleblowers. Het zorgt ervoor dat zijzelf en het publiek zich afvragen of ze wel bij hun volle verstand zijn. Zonder geheimhouding zou er geen zwarte projecten-onenigheid bestaan."

Het is mogelijk dat deze onbekende wezens hier komen om hun eigen leven en voortbestaan te verlengen en te verzekeren. Dat lijkt inherent aan alle levende natuur. Het zou hen en ons sieren als wij elkaar erkennen en samen zoeken naar de antwoorden daarop.

Eigen roem stinkt

Toch hebben miljoenen mensen rondom de wereld UFO’s waargenomen. Talloze foto’s en video’s van UFO’s hebben de wetenschappelijke analyse positief doorstaan. Radarbanden maken al vele jaren deel uit van het harde bewijs. Hoe kunnen we al het openlijke bewijs in overeenstemming brengen met een beleid van geheimhouding?

Blijkbaar maken BuitenAardsen wel degelijk voortdurend en zeer regelmatig contact. Veel mensen ervaren echter ook dat zij zonder hun medeweten en goedkeuring zijn bezocht en voor bepaalde doeleinden zijn gebruikt. Dat laatste is een kwalijke zaak. De vraag is, betreft het slechts één soort van onbekende wezens of meerdere, die zich hier schuldig aan maken. Vanuit mijn visie stel ik het volgende: Er zijn BuitenAardsen die de Aarde bezoeken en zich soms openlijk vertonen aan hier en daar een enkele mens. En er zijn de Grijzen, die uit de toekomst komen om heel specifieke redenen. Redenen, die geheimhouding vereisen.

De gecontacteerden worden echter niet geloofd. Dat is inherent aan het feit dat mensen die in de ogen van hun eigen soort niet zo belangrijk zijn, oftewel zo rijk van belang zijn als hun zogenaamde leiders, het daarom ook niet waard zijn om naar te luisteren of om op hun woord te geloven. De mens creëert daarmee zijn eigen probleem. Een probleem, waar elke BuitenAardse en elk ander onbekend wezen misbruik van kan maken, zoals mensen dat zelf onderling ook voort-durend doen.

Zou het kunnen zijn dat bepaalde BuitenAardsen expres alleen hier en daar een mens contacteren, om pas compleet contact met de Aardlingen te maken op het moment dat deze gecontacteerden eindelijk wel serieus genomen worden? Omdat ze verrekte goed weten dat het contacteren van zogenaamde menselijke leiders niet leidt tot positieve, maar eerder tot negatieve en oorlogszuchtige resultaten? Kijken we nog eens naar hoe vrijwel elke Noord-Amerikaan vindt, dat BuitenAardsen als ze officieel contact maken, dat moeten doen op het gazon van hùn "Witte Huis". Daarmee zou hun nationale ego gestreeld worden en daarmee zou de indruk gewekt worden door de BuitenAardsen dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika de "goede" leiders van de mensheid bevat. Maar er zijn overal op Aarde witte huizen (denk hier ook even aan het door het westen gepropageerde idee dat wit goed is en zwart fout). In Moskou is er ook een "Wit Huis". En waarom niet een landing naast een wit huisje in China, in Ghana of in Lutjebroek te Nederland? In die zin vragen wij mensen er zelf om genegeerd te worden door verder gevorderde BuitenAardse beschavingen. Ons hele gedrag van individu tegenover individu tot op het niveau van landen en unie's is na duizenden jaren nog altijd misselijkmakend kleinzielig. Zolang wij niet gaan inzien dat het niet uitmaakt welke mens als eerste gecontacteerd wordt door een BuitenAardse, zolang zijn wij het allemaal stuk voor stuk niet waard om dat feit daadwerkelijk op wereldniveau mee te maken door middel van een zogenaamd "open" contact.

Uiteindelijk zullen de UFO-waarnemingen de geheimhouding niet opheffen. Het is onmogelijk een analyse te maken van de motivering en de doelen van de buitenaardsen op basis van de waarnemingen van UFO’s en af en toe hun inzittenden. We moeten daarom concluderen dat de buitenaardsen ingrijpend de termen dicteren waarop wij hen kunnen bestuderen. Zij hebben besloten niet op het gazon van het Witte Huis te landen. Zij hebben besloten geen openlijk ‘contact’ te maken.

Nee, inderdaad zullen U.F.O.-waarnemingen alléén de geheimhouding niet opheffen. Dat vraagt namelijk ook daadwerkelijk serieus wetenschappelijk onderzoek van die waarnemingen op een wereldwijde schaal en in volle openheid. Geen "daar heb je weer een U.F.O.-gekkie"-mentaliteit van wetenschappers en anderen, omdat zij het beter weten. Geen gedrag van zogenaamde grote stroom-media en andere organisaties en instituten om ervaringen te ridiculiseren of uit te bannen, omdat zij het beter weten of niet willen weten of de rest het niet mag weten. Alleen op grond van open en nieuwsgierig gedrag en samen denken over deze waarnemingen kan uiteindelijk onderzocht worden welke waarnemingen daadwerkelijk met onbekende wezens van doen hebben, en kunnen die waarnemingen vervolgens tot een meer totaal beeld leiden van wat er gaande is. Serieus wetenschappelijk onderzoek en serieus nemen van waarnemingen leidt tot betere analyses en uiteindelijk tot het ontdekken van mogelijke motieven en doelen, zelfs als de BuitenAardsen of andere onbekenden de termen proberen te dicteren, waarop wij hen kunnen bestuderen.

Opnieuw voelt David M. Jacobs zich blijkbaar genoodzaakt om dat witte huis daar ergens in Noord-Amerika te noemen. Opnieuw geeft hij aan dat de BuitenAardsen blijkbaar geen "openlijk "contact"" willen maken. Maar we weten niet eens hoeveel BuitenAardsen en andere onbekende wezens ons in de loop van onze geschiedenis al hebben bezocht en nog bezoeken. Gaan we echter uit van de vele verhalen vanuit alle plekken van de Aarde en die bij elkaar optellen, dan is er al zeer vaak "openlijk "contact"" gemaakt. Alleen niet in de zin die mensen zichzelf wensen. Namelijk door het landen op één of ander grasveld om officieel handjes te schudden met zogenaamde mensen-leiders, die prachtige volzinnen uiten, maar daar weinig tot niets van menen.

Het is dan ook inderdaad "onmogelijk een analyse te maken van de motivering en de doelen van de buitenaardsen". Maar dat is even onmogelijk als ze wel officieel handjes zouden komen schudden. Zeker voor mensen, die zelfs hun eigen soortgenoten nooit vertrouwen, ook al beweren die bijvoorbeeld honderden malen officieel dat ze geen nucleair wapenarsenaal opbouwen.

Het ontvoerings- en laboratoriumexperimentenproject van de Grijzen
Maar hoewel verschillende BuitenAardse beschavingen en andere onbekende wezens ons schijnen te bezoeken, zijn het, voor zover wij weten, met name de zogenaamde Grijzen, die zich bezighouden met een lange termijn ontvoerings- en laboratoriumonderzoeksproject. Een project dat zelfs nu al meerdere generaties van mensen lijkt te hebben betrokken in dat experiment.


Is een hybride wezen het daadwerkelijke doel van de Grijzen?
(Internetreferentie (08-07-12): http://arcturi.com/GreyArchives/HumanHybrid.html)

Waar kunnen die Grijzen vandaan komen, als ruimtereizen, volgens onze eigen kennis, zo extreem veel tijd in beslag nemen? Waar hebben ze mogelijk hun "tijdelijke" basissen om het project te kunnen uitvoeren? Hoe lang leven ze eigenlijk in mensenjaren omgerekend? Want uitgaande van onze menselijke leeftijdsschaal is het uitvoeren van een transgenerationeel experiment op mensen, waarbij elke generatie gemiddeld pas 20 jaar later beschikbaar is voor verdere experimenten, en het tientallen of meer jaren naar "hier" reizen van "daar" en weer tientallen of meer jaren van "hier" naar "daar" terugreizen, met hopelijk voor hen goede resultaten nu niet bepaald een korte termijn-klus. Hoe wordt intussen de thuiswereld op de hoogte gehouden? Met welke vorm van communicatie? Of gebeurt dat niet? Of is er geen thuiswereld? Of moeten we aannemen dat er ook Grijzen bij zijn, die net zoals vele mensen noodgedwongen moeten "forenzen" voor hun leiders om hun thuiswereld op de hoogte te houden van de meest actuele stand van zaken? Deze klus klaren moet dan wel van gigantisch belang zijn, als ze, vanuit menselijk oogpunt, daar zo veel, misschien zelfs alles, voor over hebben. Dat is dan mogelijk een zeer belangrijk punt, dat wijst naar het doel en de motieven van deze zogenaamde Grijzen. Het is een punt dat samen met het punt van geheimhouding, door de zogenaamde leiders van onze wereld (mis)gebruikt kan worden om zaken te doen met deze Grijzen. Hoeveel is hier door onderzoekers over nagedacht en over ontdekt?

Of kunnen deze Grijzen via een veel snellere methode door de ruimte reizen dan wij mensen tot nu toe hebben durven dromen? Of komen de Grijzen helemaal niet van "daar" uit de ruimte, maar zijn ze heel eenvoudig onze nazaten van "daar" uit de tijd?

Ontvoeringen
Het ontvoeringsfenomeen is altijd meer geheimzinnig geweest dan het UFO-waarnemingsfenomeen. Onderzoekers onderzochten de UFO-waarnemingen al gedurende veertien jaar voordat ze op een ontvoeringsgeval stuitten. Er gingen nog eens vijfentwintig jaar voorbij voordat ze begrepen dat het ontvoeringsfenomeen enorm wijdverspreid was en het middelpunt vormde van het UFO-fenomeen.

De bovenstaande alinea werpt de vraag op hoe "enorm wijdverspreid" het ontvoeringsfenomeen daadwerkelijk is. Het werpt ook de vraag op over welke onderzoekers David M. Jacobs precies spreekt. Uitgaande van de genoemde 14 jaar doet mij het volgende vermoeden: De eerste ontvoering die publiek bekend werd in Noord-Amerika is die van Betty en Barney Hill in 1961. 1961 minus 14 jaar is 1947, wat ons doet belanden bij de zogenaamd "eerste" U.F.O.-waarneming in Noord-Amerika, dat betreft in dat jaar onder andere de ervaring van Kenneth Arnold en het Roswell-gebeuren Pas 25 jaar na 1961, dus rond 1986, werd begrepen dat het ontvoeringsfenomeen "enorm wijdverspreid" was, aldus Jacobs. Maar waarschijnlijk spreekt hij ook hier alleen over Noord-Amerika en niet over een wereldwijd verspreid fenomeen? De vraag is, is het ook een wereldwijd verspreid fenomeen? De antwoorden daarop kunnen tekenend zijn met betrekking tot de doelen en motieven van de Grijzen. We zien hier opnieuw en nog duidelijker hoe relevant het is om op Aarde-niveau samen te werken. Ook met betrekking tot dit fenomeen.

Op dit moment wordt Noord-Amerika door velen steeds gepropageerd als het land waar het U.F.O.-fenomeen in 1947 startte en waar de start van het onderzoek ernaar plaatsvond, wat absoluut niet het geval is. Ook wordt het ontvoeringsfenomeen vastgepind op die eerste in Noord-Amerika publiek gemaakte ontvoering. Maar is dat verstandig? Want, wat als dat helemaal niet klopt? Het is onder andere Timothy Good (internetrefentie: http://worldwidebeingfreewebsite.com/werkelijkheid%2013.htm), die in zijn onderzoek naar het U.F.O.-fenomeen aangeeft, dat er in 1930 al sprake is van "ongeïdentificeerde vliegende objecten" in Zweden. En dat al in 1933 een U.F.O. geland schijnt te zijn nabij Milaan in Italië. Zo zijn er wereldwijd door alle eeuwen heen "ongeïdentificeerde vliegende objecten" waargenomen en zijn zelfs bijbelse verhalen over Ezekiël en anderen te beschouwen als "ontvoeringen". Een gedegen en open onderzoek op wereldniveau zal meer opleveren, dan onderzoek te blijven beperken tot het eigen land en clubje.

Toen onderzoekers begonnen met het onderzoeken van ontvoeringen, namen zij aan dat een ontvoering een eenmalige gebeurtenis bij volwassen was. Ontvoeringen suggereerden nieuwsgierigheid in plaats van manipulatie van de kant van de buitenaardsen. Als ontvoerden zich delen van de gebeurtenis herinnerden, besloten onderzoekers dat de buitenaardsen mensen bestudeerden en er wat mee experimenteerden. De geheimzinnige buitenaardsen waren klaar met hun onderzoek naar de aardse flora en fauna en hadden nu hun aandacht gericht op het bestuderen van mensen.

Jacobs lijkt in de laatste zin hierboven te concluderen dat pas toen de BuitenAardsen, of de Grijzen, klaar waren met hun onderzoek naar de Aardse flora en fauna zich bezig gingen houden met mensen. Het is natuurlijk mogelijk dat de Grijzen op deze wijze hebben gewerkt. Maar wie zegt dat BuitenAardsen en de Grijzen klaar zijn met hun onderzoek naar de Aardse flora en fauna? En wie zegt dat zij niet gelijktijdig àlle Aardse flora en fauna zijn gaan onderzoeken, dus de mens incluis? Want de mens mag wel het hooghartige idee van zichzelf hebben dat hij boven de rest van de levende natuur van de Aarde is verheven, maar waarom zou een BuitenAardse beschaving dat idee hebben? En als de Grijzen inderdaad onze eigen nazaten zijn, dan zijn hun redenen om hier te komen van meet af aan gericht geweest op de mens zelf, met mogelijk ook redenen om flora en fauna te verzamelen, die in die verre toekomst van ons, hun heden, van levensbelang is. Bijvoorbeeld omdat deze flora en fauna eenvoudigweg niet meer bestaat, maar wel essentieel is gebleken voor een dynamische balans in de Aardse ecologie "daar" om als mens te overleven.

Opnieuw wordt door Jacobs met die laatste zin een arrogant menselijke kijk op de situatie gelegd. En dat is bij voorbaat onverstandig. Daarbij is er het nog steeds voortgaande verschijnsel van de dierverminkingen. Waarschijnlijk de eerste mens die deze verminkingen koppelde aan de ontvoeringen van mensen door onbekende wezens, was Dr. Ronald Sprinkle, een psycholoog van de Universiteit van Wyoming (internetreferentie (02-07-12): http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_abduction). Het probleem is, dat we niet weten of beide fenomenen, het ontvoeringsfenomeen en het verminkingsfenomeen met elkaar te maken hebben. Het is mogelijk, dat er meerdere BuitenAardsen onze planeet bezoeken, elk met hun eigen agenda en werkzaamheden en dat een bepaalde groep van hen achter het dierverminkingsfenomeen zit. Het is mogelijk dat de Grijzen, onze nazaten, hier achter zitten. En het ¬is mogelijk dat de dierverminkingen oefeningen betreffen door een deel van het militairistische apparaat van mensen zelf, die producten van zwarte projecten en budgetten aan het uittesten zijn of in het gebruik ervan worden opgeleid. In feite zijn er nog zeer veel andere mogelijkheden, en kunnen en mogen we geen conclusies trekken zolang geen daadwerkelijk wereldwijd en gedegen onderzoek is gepleegd.

Wanneer begon het ontvoerings- en voortplantingsproject daadwerkelijk?

Toen het aantal ontvoeringsmeldingen steeg, namen de onderzoekers het idee van een ethische non-interventie aan en dachten dat de buitenaardsen hun studie in het geheim deden om zodoende niet het leven van het studieobject te ontwrichten. Herinneringen aan een ontvoering konden zo traumatisch zijn dat ze het psychologische welzijn van de ontvoerde op negatieve wijze konden beïnvloeden. Bovendien namen onderzoekers aan dat de buitenaardsen de ontvoerden de posthypnotische suggestie meegaven dat zij zich de gebeurtenis niet zouden herinneren en dat het begraven zou blijven in het onderbewustzijn van de persoon.

Andere onderzoekers veronderstelden dat een ontvoerde zich de ontvoering niet kon herinneren vanwege het natuurlijke afweermechanisme van het menselijke brein dat de traumatische gebeurtenis onderdrukte. Het menselijke brein kon niet omgaan met de mogelijkheid en de verschrikking van een buitenaardse ontvoering en dus, in plaats van de afgrijselijke gebeurtenis het hoofd te bieden, stopte de geest de herinneringen diep weg en stond het alleen toe dat er kleine stukjes naar buiten sijpelde. Onderzoekers moesten hypnose toepassen om deze herinneringen naar boven te halen.

De argumenten dat de buitenaardsen in het geheim te werk gingen om de levens van de ontvoerden niet te ontwrichten mochten dan steekhoudend zijn, maar feit was dat ontwrichting van hun leven zelfs al enorm was zonder bewuste herinnering aan hun ontvoeringservaringen. Als de buitenaardsen inderdaad bezorgd waren voor een persoonlijke ontwrichting, dan zouden ze geen mensen ontvoeren, of op zijn minst niet zo vaak gedurende het leven van de ontvoerde.

De hypothese dat ontvoerden hun herinneringen onderdrukken om een trauma vanwege de ontvoering tegen te gaan, heeft ook bewijskrachtige problemen. Het mechanisme van traumatische herinneringsonderdrukking is hoogst omstreden en zelfs al zou de hypothese waar zijn, de frequentie van de ontvoeringen pleit in elk geval tegen onderdrukking. Er zijn vele ontvoeringsgevallen die niet traumatisch zijn en die ook niet herinnerd worden. Bovendien hebben onderzoekers geen meldingen aan het licht gebracht van posthypnotische procedures die de buitenaardsen mogelijk gebruiken om het ontvoeringsincident te ‘begraven’. Als die procedures bestonden, dan zouden onderzoekers ze tegenkomen tijdens elke ontvoering.

Ondanks dat de exacte neurologie niet bekend is, is het zeer waarschijnlijk dat de buitenaardsen de ontvoering direct in het lange termijn geheugen van de ontvoerde opslaan en daarbij het korte termijn geheugen mijden en daarmee het triggermechanisme verhindert de reconstructie op gang te brengen. Hypnose herstelt het triggermechanisme dat er voor zorgt dat herinneringen naar boven komen. Reshma Kamal werd verteld dat de reden waarom de buitenaardsen de herinneringen niet volledig ‘wissen’, is omdat er aspecten zijn die door de ontvoerden moeten worden vastgehouden voor toekomstige raadpleging. Dus, de herinneringen zijn intact, maar onbereikbaar voor het normale oproepen.

Gedurende jaren heeft het ontvoeringsfenomeen verborgen gelegen onder de lagen van een directe en een indirecte bescherming - sociale geloofssystemen, wetenschappelijke afkerigheid, incomplete herinnering, onzin naar boven gekomen tijdens hypnotisch opgeroepen getuigenis en geheugenmanipulatie door buitenaardsen. Anders dan bij de waarnemingen van UFO’s zijn er geen radarbanden, foto’s, films of videobanden. Het bewijs is voornamelijk anekdotisch, met een incidenteel artefact. Eén ding is zeker: Wat de reden ervoor ook is, de buitenaardse geheimhoudingsstrategie is enorm succesvol geweest. De meeste mensen die levenslang ontvoeringservaringen hebben, zijn zich niet bewust van hetgeen er met hen gebeurde. Ze zullen elke suggestie dat ze betrokken zijn bij het ontvoeringsfenomeen als waanzin afdoen, zelfs als zij slechts enkele uren daarvoor ontvoerd zijn.

Als we aannemen dat de meeste ontvoeringsherinneringen op waarheid berusten en dat de Grijzen blijkbaar niet eens de moeite nemen om de ontmoetingen door middel van posthypnotische procedures te "begraven" en te onderdrukken, maar blijkbaar een methode bezitten om de ervaringen direct op te slaan in het lange termijn geheugen van hun menselijke proefdieren, het korte termijn geheugen mijdend, dan moeten ze een enorme kennis hebben van mensen en van onder andere het menselijk brein. Hoe hebben ze dat verkregen? Toch niet in de eerste veertien jaar, dat zij zich niet met mensen bezig hielden, maar alleen met de rest van de Aardse flora en fauna? Of is uit onderzoek daarvan alleen al uit te dokteren hoe de mens en diens hersenen functioneren? Als de ontvoeringen zijn begonnen met Betty en Barney Hill, moeten er dan in die tijd niet veel ontvoeringen zijn geweest, waarvan de betrokken mensen zich juist wel heel goed alles herinneren, omdat de methode van de Grijzen toen nog uitgetest moest worden? Of zijn de Grijzen zo geavanceerd dat voor hen testfasen niet nodig zijn? Zelfs voor een zeer geavanceerde beschaving klinkt dat niet volkomen waarschijnlijk. Is hier onderzoek naar gedaan? Is er onderzoek gedaan naar de "evolutie" van de ontvoeringen van mensen, die mogelijke veranderingen (verbeteringen en verslechteringen) in de methodes van de Grijzen aantonen? Als van meet af aan de herinneringen van de traumatische gebeurtenissen door de Grijzen "verborgen" zijn voor de ontvoerden, kunnen we dan aannemen dat zij ons al veel langer bestudeerd hebben? Waar hebben ze hun kennis over ons anders vandaan gehaald?

Als de Grijzen onze nazaten zijn uit een verre toekomst, zouden ze van meet af aan een enorme kennis hebben van ons, mensen. Niet alleen van hoe onze hersenen functioneren en onze herinneringen, maar ook waarom en op welke manier wij interessant zijn voor hun laboratoriumexperimenten. Experimenten, die er blijkbaar op gericht zijn om of een hybride wezen te creëren, of om hun eigen D.N.A.-materiaal weer op te krikken. Misschien dat alleen via deze experimenten te realiseren valt, dat ze weer in staat zullen zijn zich zelf voldoende voort te kunnen planten, in die verre toekomst.


Betreft bovenstaand plaatje een experiment van de Grijzen
of van hedendaagse menselijke wetenschappers, dus van onszelf?
(Internetreferentie (08-07-12): http://arcturi.com/GreyArchives/GreyCreation.html)

Alle andere theorieën over BuitenAardsen, die deze experimenten plegen, zijn mijns insziens minder waarschijnlijk. Die BuitenAardsen zouden ten eerste zoveel op ons lijken, dat wij een bron kunnen zijn voor hun D.N.A.-materiaal en hun plan tot een hybride vorm van voortplanten. Die BuitenAardsen zouden ten tweede tijdens hun ruimtereizen om dit probleem op te lossen, juist op onze planeet Aarde beland zijn in een zo gigantisch universum. Natuurlijk, alles blijft mogelijk. Zo zou de panspermie-theorie een deel van die oplossing kunnen zijn. En als reizen geen echte factor speelt en deze BuitenAardsen "zaaiers" van intelligent leven zijn, of weet hebben van een dergelijk project... Ten derde is het minder waarschijnlijk dat BuitenAardsen al zo snel zoveel kennis over ons hebben kunnen vergaren en ook op ons kunnen toepassen. En dat zij al zo snel hebben geconcludeerd dat wij een "veilige" bron voor hun project zijn. Of ze moeten er al veel langer zijn.

Wat dat betreft is er door onderzoekers mogelijk te weinig gekeken naar een ander fenomeen dat in sommige gevallen met U.F.O.'s en BuitenAardsen in verband wordt gebracht. Dat zijn de verdwijningen van individuele mensen en van complete boten en vliegtuigen tot bijvoorbeeld een compleet vliegtuigeskader. Stel eens dat de Grijzen in eerste instantie mensen vanuit ons heden naar hun toekomst hebben doen reizen en daarmee laten verdwijnen. Dan zijn daar voor hen meerdere voordelen aan verbonden. Ten eerste, op deze wijze hebben zij het tijdreizen op een veilige wijze kunnen testen, zonder zichzelf als proefkonijnen te hoeven gebruiken. Tot zij met de tests een zo veilige en betrouwbare methode en toepassing hadden ontwikkeld en geperfectioneerd dat zij er zelf gebruik van durfden te gaan maken. Ten tweede bood het ze de mogelijkheid om mensen naar hun eigen tijd te halen, om "daar" de eerste tests uit te voeren voor hun programma van het uit het verleden halen van belangrijk D.N.A.-materiaal. En voor hun programma om via een soort van hybride wezen tussen toekomst-mens en verleden-mens een nieuwe mens te creëren, die zichzelf weer wel goed kan voortplanten. Dat zou ook verklaren waarom de Grijzen blijkbaar geen probleem hebben met het maken van een dergelijk wezen, waar wij mensen van deze tijd er nog altijd niet aan moeten denken om een kruising te worden tussen mens en "niet-mens". De Grijzen wéten dat er geen sprake is van een dergelijke kruising, maar dat het gaat om een kruising tussen een mens uit de toekomst en een mens uit het verleden. Ten derde is het daarmee veel gemakkelijker om vrijwel alle problemen met betrekking tot geheimhouding te omzeilen. Geen bewijsmateriaal in ons heden, behalve verdwijningen, die aan allerlei zogenaamd natuurlijke oorzaken geweten zullen worden. Ten vierde is er nog een ander voordeel. De kans dat bacterieën en virussen vanuit die toekomst "daar" mee zullen liften naar ons heden "hier", met alle mogelijke gevolgen van dien, wordt voorkomen en is uitgesloten. Waarom van dat plan is afgestapt? Misschien bleek dat onvoldoende of niet snel genoeg tot resultaten gekomen kon worden door het laten verdwijnen van mensen naar de toekomst, "daar". Misschien is er op een gegeven moment de bevinding gedaan dat een transgenerationeel experiment meer en sneller resultaten kan opleveren en is daarom een experiment ter plekke gestart, "hier".

Dit verklaart op twee manieren waarom de Grijzen zo snel zoveel informatie en kennis over ons, mensen, hebben verkregen, en waarom zij in staat zijn gebleken het gehele ontvoerings- en voortplantingsproject schijnbaar zo snel op te kunnen starten, zonder dat er nog iets van een ontvoeringsfenomeen bij ons bekend was. Ten eerste zijn zij zèlf mensen, met de kennis van de geschiedenis van ons, mensen. Ten tweede zijn eerdere ontvoeringen niet als zodanig herkend, maar door ons beschouwd als verdwijningen. Het was hen dus al volkomen bekend waar ze precies naar zochten, toen de ontvoeringen, die Jacobs onderzocht heeft, van start gingen. Bij een gedegen onderzoek van deze ontvoeringen is het daarom interessant om uit te zoeken of het aantal verdwijningen gerelateerd aan U.F.O.'s is afgenomen, sinds het begin van de huidige ontvoeringen van onbekende wezens.

De oplossing die de Grijzen zoeken kan natuurlijk alleen bewerkstelligd worden door zo weinig mogelijk tot niet aan de tijdslijn van "hier" naar "daar" te sleutelen. Het probleem van de tijdslijn is het meest sterke tegenargument om mijn visie en mijzelf tot het rijk der fantasten weg te lachen en te ridiculiseren. Maar is het echt zo'n sterk tegenargument? Of vraagt ook dat veel meer onderzoek?

De Grijzen creëren hybriden, omdat de mensen Grijzen creëren?
En denk niet dat deze visie op andere gronden niet mogelijk is. Want niet alleen die Grijzen zijn bezig met hybridisering. Juist enkele dagen geleden kon op het internet de volgende informatie gevonden worden:

's Wereld's eerste G.G. babies geboren
door MICHAEL HANLON, Daily Mail

De wereld's eerste, genetisch gemodificeerde mensen zijn gemaakt, is gisternacht onthuld. De openbaring dat 30 gezonde babies zijn geboren, na een serie experimenten in de Verenigde Staten lokte opnieuw een furieus debat over ethiek uit. Tot nu toe zijn twee van de babies getest en blijken zij genen te bevatten van drie 'ouders'. Vijftien van de kinderen zijn in de laatste drie jaren geboren als het resultaat van een experimenteel programma aan het Institute for Reproductive Medicine and Science (Instituut voor Medische en Wetenschappelijke Reproductie) te St Barnabas in New Jersey.

De babies zijn geboren uit vrouwen die problemen hadden met zwanger worden. Extra genen van een vrouwelijke donor zijn in hun eieren ingebracht, voordat die werden bevrucht, in een poging om ze in staat te stellen zwanger te worden.

Genetische vingerafdruk-testen uitgevoerd op twee één jaar oude kinderen bevestigen, dat zij D.N.A. hebben geërfd van drie volwassenen -- twee vrouwen en één man. Het feit dat de kinderen de extra genen hebben geërfd en ze hebben ingelijfd in hun 'germline' (kiembaan), betekent dat zij, op hun beurt, in staat zijn om deze genen op hun eigen kinderen over te brengen.

Internetreferentie (02-07-12) (Eigen vertaling): http://www.dailymail.co.uk/news/article-43767/Worlds-GM-babies-born.html#ixzz1zUADnbc2

 

Saturday, June 30, 2012
's Wereld’s Eerste Genetisch Gemodificeerde Babies ‘Gecreëerd’ in V.S.
Anthony Gucciardi, Contributor - Activist Post

In een zich ontwikkelend verhaal, rapporteert de Daily Mail nu dat de allereerste (toegegeven) groep genetisch gemodificeerde babies zijn ‘gemaakt’ in de Verenigde Staten. De betrokken wetenschappers maakten naar verluid het resultaat bekend in de nacht van 27 juni, met de vermelding dat 30 babies zijn geboren met gebruikmaking van genetische modificatie-technieken. Daarnaast blijkt dat 2 van de geteste babies genen bevatten van een totaal van 3 verschillende ouders. Het experiment duurde ook 3 of meer jaar, aldus de onderzoekers, en is er misschien één van vele.

(...) dankzij het erven van deze extra genen door het genetische modificatie-proces, zijn zij nu in staat om deze door te geven aan hun kinderen. Met andere woorden, deze genetisch gemodificeerde babies - als zij toestemming krijgen om zich voort te planten met niet-genetisch gemodificeerde mensen - zouden mogelijk de structuur van de genetische code van de komende generaties kunnen veranderen.

Genetici verklaren dat deze genetische modificatie-methode ooit gebruik zal gaan worden om babies te creëren “met extra, gewenste karakteristieken zoals kracht of hoge intelligentie.” (...)

Internetreferentie (02-07-12) (Eigen vertaling): http://www.activistpost.com/2012/06/worlds-first-genetically-modified.html#more

Waar deze genetische manipulatie van de mens door de mens van vandaag toe zal leiden? Stel eens dat deze huidige trend zich voortzet en dat dit uiteindelijk één van de oorzaken is van het probleem, waarvoor mensen in een verre toekomst zich geplaatst zien? Dat hun D.N.A.-materiaal zo verprutst wordt in de loop der tijd, door verregaande wetenschappelijke manipulaties met goedkeuring van onze zogenaamde leiders, en daarom ook van onszelf, dat de Grijze mens daar het eindresultaat van zal zijn? Dat kan ook een reden zijn waarom de Grijzen hier zijn. Maar waarom komen de Grijzen ons dan niet gewoon tegenhouden? Omdat dat het meest gewaagde is, er van uitgaand dat elk sleutelen aan "nu" gevolgen heeft voor "dan". De Grijzen zullen niet ook nog eens hun eigen leven willen voorkomen en wegraderen, door in ons "nu" hun eigen voorouders op één of andere wijze zo te beïnvloeden dat ze nooit kinderen zullen krijgen, waardoor ze zelf "dan" nooit zullen bestaan. En waarom houden onze zogenaamde leiders dit mogelijk geheim? Om dezelfde reden? Of om bijvoorbeeld het voortbestaan van de eigen "bloedlijn" te verzekeren en niet per se het voortbestaan van ieder mens? Kan het zijn dat daarom deels "hier" en nu geprobeerd wordt de oplossing te bereiken en deels "daar" in de toekomst, en dat het daarom zo angstvallig geheim gehouden wordt? Om in de toekomst te redden wat er te redden valt? En om tegelijkertijd te voorkomen dat "daar" levende Grijzen, oftewel Grijze mensen hun leven niet hoeven te beëindigen, door "hier" openlijk de waarheid op tafel te moeten leggen? Onmogelijk? Te fantastisch? In het derde artikel kom ik hier diepgaander op terug.

Samenvatting
Zonder gedegen en wereldwijd onderzoek is de veronderstelling dat de Grijzen eenvoudigweg onze eigen nazaten zijn voor mij de meest plausibele en geloofwaardige. Hun doel is daarbij mogelijk het voorkomen dat in hun tijd de mens ophoudt te bestaan als gevolg van te ver gegane menselijk wetenschappelijke manipulatie van de leefomgeving en van de mens zelf, waardoor een mens is ontstaan, een Grijze, die niet meer in staat is zichzelf voort te planten in een compleet uit balans geraakte ecologie.

De redenen van de Grijzen om "hier" te zijn is daarom mogelijk drieledig. Ten eerste om D.N.A.-materiaal te vergaren van allerlei nu levende flora en fauna, de noodzakelijke leefomgeving van de mens, en D.N.A.-materiaal van de mens zelf. Ten tweede om het voortplantingsprobleem van de toekomst op te lossen door een "hybride" mens te creëren tussen de huidige mens en de Grijze mens. En ten derde door in deze tijd met behulp van onze zogenaamde leiders bepaalde lijnen uit te zetten, die het probleem in de toekomst zullen verminderen en de situatie daarmee verbeteren. Omdat ondoordacht gaan sleutelen aan de tijdslijn voor velen van de Grijzen hun eigen dood, beter gezegd hun niet geboren worden zou betekenen, moet dit alles uiterst omzichtig gebeuren en met een zeer slim systeem van geheimhouding.

Dit verklaart tevens waarom diegenen onder ons mensen, die wel degelijk bekend zijn met de Grijzen en hun project en die dit al decennia en langer geheim houden, er zo veel belang aan hechten om dit zo te houden. In een verre toekomst zijn we niet alleen ge(d)evolueerd in de Grijzen, maar het einde van de mensheid, ons eigen voortbestaan staat op het spel. En de redenen daarvan kunnen wel eens liggen in de beslissingen die juist wij, en met name onze zogenaamde leiders in de politiek, de wetenschap en de industrie in onze tijd hebben genomen en niet hebben genomen.


(Met dank aan Paul Harmans voor zijn vertaling van het verhaal van David M. Jacobs).

Deel 2


De websites van Kees Deckers
http://worldwidebeingfreewebsite.com/index.htm
http://www.xs4all.nl/~deckers0


ONTVOERINGEN PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen