Mystery Stalks The Prairie

Hoofdstuk 5

De Montana Site


Denkbeelden worden door menselijke wezens soms verworpen omdat deze ideeën boven het vermogen van hun acceptatie gaan. Ideeën die te bizar voor woorden lijken worden afgedaan als fantasie, als onmogelijk betiteld of simpelweg genegeerd.

De hulpsheriffs van Cascade County die werkten aan het oplossen van de golf aan veeverminkingen, vonden dat geen idee te gek was om het niet nauwgezet te overwegen. Om die reden overwogen ze ook de theorie dat de verminkingen het resultaat waren van enkele sektes en ze besteedden behoorlijk wat tijd om de meldingen die mogelijk een positieve bevestiging aan deze theorie gaven te onderzoeken.

“Sommige mensen geloven in de theorie dat de verminkingen worden gedaan door duivelaanhangers,” zei commandant Wolverton “En dat wijzen we niet af, het zou kunnen.” Er is beslist bewijs dat erop wijst dat dit het antwoord is. En als een sekte verantwoordelijk is voor de verminkingen, dan zou dat gedeeltelijk verklaren waarom het bloed vaak bij de dieren is afgetapt en er bepaalde delen van het dier zijn verwijderd.

Ongeveer twee maanden nadat commandant Wolverton zijn onderzoek naar de verminkingen begon, sprak hij daarover met een politieman uit een ander deel van de staat, die twee jaar eerder naar Montana was verhuisd. De agent vertelde dat hij geloofde dat bij de verminkingen een sekte van heksen betrokken was. Hij vertelde commandant Wolverton dat hij over informatie beschikte, maar terughoudend was bij het praten erover. De theorie van de agent was dat het vee werd gekalmeerd met PCP, een hallucinerende drug. Het bloed werd vervolgens uit het dier verwijderd en aan de heksen van de sekte gegeven om dat te drinken, iets dat er voor zorgde dat ze high werden.

De data waarop de verminkingen plaatsvonden waren van belang volgens de theorie die werd aangehangen door de agent. Hij zei dat hij geloofde dat het vee werd verminkt als de zon en de maan in een bepaalde fase stonden, iets dat kon verklaren waarom er zoveel verminkingen voorvielen tijdens volle maan, of dat de verminkingen plaatsvonden op de verjaardag van een lid van de sekte of op dagen zoals de lentenachtevening. De theorie van de agent werd gedeeld door een politieagent in een andere stad in Montana. Het is echter op het moment van dit schrijven niet meer dan slecht een theorie.

De sekte-theorie werd ook aangehaald in een verslag dat de politie van Cascade ontving van een sheriffbureau in Californië. De agent daar meldde dat er verminkingen in zijn regio waren geweest, maar hij wist niet of daarbij bloed was verwijderd. Hij meldde echter dat een groep rugzaktoeristen de leden van een sekte bezig zag met het offeren van een dier. Hij zei dat de sekteleden capuchons en mantels droegen en mantra’s zongen. Toen de politie later op de plek arriveerde, was alles dat ze vonden de overblijfselen van een dier dat verbrand was.

Er is in Montana een locatie, nabij Butte, dat een plek lijkt te zijn voor rituele ceremonies. Agenten hebben ontdekt dat aan de plek wordt gerefereerd als de Montana site. Sommige autoriteiten geloven dat sektes bij gelegenheid ceremonies houden tijdens volle maan en de leden van de sekte zijn dan gekleed in lange mantels.


Dit is een plek waarvan men aanneemt dat het een ceremoniële plaats is en gebruikt wordt door een sekte of sektes. De locatie ervan ligt net ten zuiden van Butte in de bergen. De rand van de mogelijk natuurlijke kuil is afgezet met stukken rots van verschillende grootte. Enkele daarvan bevatten inscripties die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden.
Foto: © 1976 by Cascade County Sheriff's Office.

Verschillende politieagenten hebben de plek bezocht, welke op korte afstand zuidelijk van Butte ligt, op U. S. Forrest Service land (een nationaal park) De afslag van de bergweg naar de plek is gemarkeerd met een grote kei met in het zwart de aanduiding: Nelo 5-15-29. De plek ligt na deze kei ongeveer 75 meter verder op de berg.

Een verslag van commandant Wolverton en hulpsheriff Ken Anderson, die de plek op 14 april 1976 bezochten, verklaart: ‘Ongeveer 75 meter vanaf de kei de berg op, ligt een complete cirkel van rotsblokken, 20 meter in doorsnede (dit is ten westen van de Nelo kei). De stukken rots omcirkelen wat lijkt op een natuurlijk gevormde kuil, het ziet er tenminste niet uit alsof het een uitgegraven kuil is. De kuil is 1,20 meter diep met een vuurplaats in het midden. De vuurplaats is omcirkeld door kleine stenen van ongeveer 40cm diameter. Er waren geen aanwijzingen van een recent vuur en als het gebruikt zou worden, zou het slechts een klein vuur zijn. Binnen het omcirkelde gebied staan twee pijnbomen, één aan de rechter- en één aan de linkerkant. In elke boom zit een spijker. Als er iets tussen zou worden gehangen, zou het uit het midden hangen maar wel boven de steen met ISIS erop geschreven. De steen met de inscriptie ‘ISIS favor us! Mother of moon lover of goodness’ (ISIS bescherm ons! Moeder van de maan hoeder van goedheid) rust op de wortels van een van de bomen. Als men in het midden van de kuil gaat staan, kijkend naar de ISIS-steen, dan kijkt men naar het zuidoosten, de steen kijkt uit op het noordwesten. Door een rechte lijn te trekken vanaf de ISIS-steen naar het noordwesten, zal de lijn over het midden lopen van de steen met de inscriptie YHWH.’


Dit is het ‘altaar’ op de plek nabij Butte, algemeen bekend als de Montana site. De steen rust op de wortels van een boom en de inscriptie luidt: ‘ISIS favor us! Mother of moon lover of goodness’ ISIS is Egyptisch voor moeder van goedheid, maar het staat ook voor een oude sekte in Rome waarvan wordt gedacht dat ze betrokken waren bij veeverminkingen.
Foto: © 1976 by Cascade County Sheriff's Office.

Verslagen van agenten die deze plek eerder hadden bezocht, geven aan dat er een val voor prairiewolven was in de buurt van de ISIS-steen, maar die was er niet toen commandant Wolverton en hulpsheriff Anderson de plek bezochten. ISIS is de naam van een oude sekte in Egypte en de godin met die naam werd later ook aanbeden in Griekenland en het Romeinse Rijk, daar had het een eigen symbool van een koe. Van de sekte werd beweerd dat ze in antieke tijden verminkingen uitvoerde. ISIS was de Egyptische godin van de vruchtbaarheid.

Het woord YHWH op de steen die tegenover de steen staat met daarop ISIS, wordt gezien als een verboden uitspraak van het woord God. De getallen 5-15-29 is numerologie en staat voor kwaad en Satan. Op enkele stenen in de cirkel werd een vijfpuntige ster gevonden en een symbool dat gelijk is aan de swastika van de Nazi’s. De ster, genaamd een pentagram, is een symbool voor de Duivel en de swastika is het symbool van een sekte.

Twee stenen dragen de naam Jezus. Op een andere stond Ariël, wat één van de vijf manen van de planeet Uranus is en waarvan sommige denken dat het een kwade invloed heeft. Een andere steen bezit de inscriptie Jehova, wat vrouwelijke demon betekent, maar het kan ook een afkorting zijn van het woord Jehovah, dat God betekent. Verschillende woorden hebben meer dan één betekenis en er zijn dus ook andere interpretaties van deze plek mogelijk.

Er werd bij één van de bomen een tube zwarte verf en een kwast gevonden, maar de tijd en het weer hebben het onmogelijk gemaakt om daar vingerafdrukken af te halen. Terwijl commandant Wolverton en hulpsheriff Anderson daar waren, onderzochten een hulpsheriff van Butte en zijn politiehond de plek en de onmiddellijke omgeving, maar ze vonden niets.

Er vond een interessant incident plaats in een nationaal park in Blain County, Idaho en dat kan wel of geen connectie hebben met de veeverminkingen. Twee parkwachters liepen wacht in een afgelegen gebied om vee weg te houden van illegaal grazen in het nationaal park. Blijkbaar ging één van de mannen weg om naar de stad te gaan en de ander bleef op wacht staan op een afgeschermd deel waar hij niet gezien kon worden.

Terwijl hij daar stond zag hij om ongeveer 17:45 twee mannen gekleed in zwarte mantels met capuchon, de mantels vielen tot op hun voeten en de mannen liepen op ongeveer 50 meter afstand van de parkwachter. De grootste van de twee mannen droeg een zak, maar de parkwachter kon niet vaststellen of er iets in zat. Ondanks dat er een pad voor jeeps op ongeveer 5 meter vanaf de mannen liep, leken zij liever tussen de wilgenbomen te lopen, wellicht om niet ontdekt te worden. Hun gepunte capuchons hadden een gedeeltelijke opening, maar ze draaiden hun hoofden niet zo dat de parkwachter hun gezichten kon zien. Toen ze een opening bereikten gingen ze sneller lopen en gaven zodoende het idee dat ze niet gezien wilden worden. Ze keken recht voor zich uit en draaiden geen enkele keer hun hoofden om.

Eén van de meest ongewone aspecten van het incident was dat het vee in het gebied zeer stil werd, net voordat de vreemd geklede mannen verschenen. De parkwachter zei dat hij een eland verwachte, maar in plaats daarvan verschenen de twee mannen. Hij vertelde de autoriteiten dat hij de twee mannen gedurende ongeveer drie minuten observeerde. De politie vertelde dat er in die tijd dat de twee mannen met capuchon werden gezien, geen verminkt vee was gevonden, maar ze voegden daar aan toe dat er talloze verminkingen in die provincie waren gemeld.

Er werd door een jonge vrouw die werd ondervraagd door de autoriteiten in Montana, een interessante theorie naar voren gebracht. Zij beweerde dat ze wist dat er zeer rijke mensen achter de verminkingen zaten en dat zij minder rijke mensen betalen om de verminkingen uit te voeren. Ze vertelde dat ze regelmatig 500 tot 1000 dollar betalen voor de delen die bij de dieren zijn weggenomen. De autoriteiten hebben haar theorie niet kunnen bewijzen noch kunnen weerleggen.

Tijdens zijn onderzoek correspondeerde commandant Wolverton eens met een man in Arkansas die uitgebreid onderzoek had gedaan op het gebied van ESP (buitenzintuiglijke waarneming). Hij had eerder het Cascade County Sheriff’s Department geholpen met betrekking tot een moordaanslag, maar schreef nu met commandant Wolverton over de mogelijke connectie tussen veeverminkingen, UFO’s en het occulte. De man schreef dat hij aanwezig was geweest bij een conferentie over UFO’s waar ook een onderzoeker was die tevens helikopterpiloot was en die beweerde dat hij geloofde dat de verminkingen het werk waren van een fanatieke religieuze sekte uitgerust met helikopters en ze droegen speciale schoenen die geen sporen achterlieten.

Verdergaand over deze theorie schreef de ESP expert: ‘Ondanks dat ik mij niet echt heb verdiept in dit mysterie, kan ik niets verzinnen dat iemand aan zijn voeten kan trekken en dat geen enkele sporen achterlaat. Zonder te trachten op dit moment helderziend te zijn is het een feit dat de verminking van vee is voorgevallen in een aantal andere staten en dat suggereert een behoorlijk goed georganiseerde groep van sekteleden, als zij al de oorzaak zijn. Dit heeft vaak genoeg plaatsgevonden om ranchers de kans te geven hen te pakken of om ze bezig te zien.’

Hij vroeg zich ook af hoe het mogelijk is dat als zij helikopters gebruiken, hoe zij dan in staat zijn te komen en te gaan zonder gezien te worden? De politie van Montana heeft talloze meldingen gekregen van ongeïdentificeerde helikopters in het gebied, inclusief een aantal die helemaal zwart waren zonder markeringen.

Er zijn tevens meldingen geweest van mensen die een helikopter over hun huis hoorden vliegen, op zeer lage hoogte gedurende de nacht, maar deze mensen waren niet in staat ze te zien.

‘Het zou voor een helikopter een hele operatie zijn,’ zo schreef de ESP man, ‘een paar meter boven de grond te hangen zodat er een bemanningslid naar beneden kan springen, die vervolgens de verminking uitvoert op het vee en dan weer aan boord wordt gehesen. Dat verklaart nog steeds niet dat er geen voetafdrukken of bandensporen worden achtergelaten. En hoe zit het met waakhonden die mogelijk het terrein in de gaten houden, wat zouden die in de tussentijd doen?’

‘Toegeven aan fantastische speculatie houdt in,’ zo ging hij verder, ‘ruimteschepen met het vermogen stationair in de lucht te blijven hangen en de inzittenden die naar de grond zweven, zoals is gemeld, die laten geen afdrukken achter, ze nemen de delen en organen van de dieren en bloed voor onderzoek en zo, dat komt dichter bij een verklaring. Het lijkt erop dat er ongewone instrumenten en apparaten nodig zijn om het vee onmiddellijk onbeweeglijk te maken, de job te klaren en ermee weg te komen in een ongelooflijk korte tijdsperiode. Maar wie kan een dergelijke speculatie geloven?’

De man vroeg of het gebied door de politie in de gaten werd gehouden en of de ranchers zelf bezorgd genoeg waren om de wacht te houden. Commandant Wolverton vertelde hem in zijn brief dat enkele ranchers inspectierondes hadden opgezet, maar dat er niets uit was gekomen. De politie patrouilleerde in de afgelegen gebieden, maar tot dusverre waren ze niet in staat gebleken de verminkers te pakken.

De ESP onderzoeker, die zelf ook een medium was, beschreef de ESP impressies die hij had ontvangen betreffende de verminkingen met deze woorden: ‘Ik voel dat wat het ook is dat het doet, dat er groepen van vijf – zowel vrouwen als mannen – bij betrokken zijn. Ik zie dat ze maskers dragen, ze dragen zwarte jumperachtige, strak zittende kleding. Sinister voorkomen, zeer goed getraind voor hun handelen, elk heeft een speciaal toegewezen taak… uitgerust met wapens en apparatuur… uitgerust met zwarte kisten of speciaal daarvoor gemaakte zakken voor het vervoeren van de delen van de dieren… vaten voor het bloed… ze komen snel, efficiënt en zijn altijd net zo snel weer verdwenen. Ik voel de sensatie van luchtactie… van wat voor type kan ik niet zien… maar het lijkt geluidloos… ze hebben op de een of andere manier het gebied afgeschermd en ze selecteren de tijden en plaatsen waarvan ze bijna zeker zijn dat ze niet ontdekt worden.’

De man gaf toe dat de dingen die hij had gehoord en gelezen over de veeverminkingen de indrukken die hij doorkreeg gekleurd kunnen hebben. Maar de agenten verwonderden zich over de vreemde overeenkomst van de zwarte outfit met de mannen in Idaho in hun zwarte mantels en de zwarte helikopters die boven Montana waren gezien.


TERUG naar pagina Overzicht Hoofdstukken

TERUG naar pagina 'Dier- en Veeverminkingen'

 


Share